ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СИСТЕМИ И ИЗОСТАВЯНЕТО НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ КАТО ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ

Автори

Ключови думи
парични системи, парична база, парични агрегати, златен стандарт, финансови кризи, икономически кризи.

Резюме
Една от основните функции на класическия златен стандарт от периода 1815 – 1914 г. е да ограничава политическия натиск за увеличаване на паричното предлагане. Това е фундаментално важно за икономиката, защото повишаването на количеството необезпечени пари има деструктивно влияние върху нейното устойчиво развитие. След периода на класическия златен стандарт паричните системи започват сериозна структурна модификация към все по-малко обезпечаване на хартиените пари със злато. Основи-те на новия световен паричен ред се поставят през юли 1944 г. в Бретън Уудс, Ню Хемпшир. В него доминираща роля имат САЩ и американският долар. В паричната система от Бретън Уудс обаче ролята на златото е силно ограничена. Следвоенните дисбаланси в световната търговия и икономическите проблеми на САЩ в началото на 70-те години на XX век налагат окончателното затваряне на т.нар. златен прозорец, което президентът Ричард Никсън прави на 15-ти август 1971 г. Така светът навлиза в международна парична система без стоково обезпечение. От нейното стартиране до днес се наблюдава голямо раздуване на балансите на централните банки и значително увеличаване на паричното предлагане. Най-сериозният негативен ефект от това е за-почването на широка кредитна експанзия без връзка с нивата на спестявания в икономиката. Това води до генериране на икономически последствия като създаване на финансови балони, невъзможност за адекватна бизнес калкулация, финансовo-икономически кризи и неравенство в доходите и богатството.

JEL Класификатор: E14, E24, E32, E42, E52.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...

  • ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

    Дигитализацията навлиза във всяка една дейност на човека, включително и в аграрния сектор. Обособявана като дигитална революция, очакванията от нея са насочени към посрещане на предизвикателствата чрез нови възможности и иновативни инструменти, които предлагат съвременните технологии. В настоящата разработка е направен обзор на възможностите за ...

  • ПОДХОДИ И ПРАКТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРИ СТАРОСТ

    Пенсиите за трудова дейност са представител на типичните осигурителни плащания – по своя характер те са контрибутивни, отпускат се с основното предназначение да компенсират загубен трудов доход и принципно се определят в размер, съобразен с продължителността на участие в осигуряването и с размера на осигурителния доход. Цел на разработката е да се ...