ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СИСТЕМИ И ИЗОСТАВЯНЕТО НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ КАТО ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ

Автори

Ключови думи
парични системи, парична база, парични агрегати, златен стандарт, финансови кризи, икономически кризи.

Резюме
Една от основните функции на класическия златен стандарт от периода 1815 – 1914 г. е да ограничава политическия натиск за увеличаване на паричното предлагане. Това е фундаментално важно за икономиката, защото повишаването на количеството необезпечени пари има деструктивно влияние върху нейното устойчиво развитие. След периода на класическия златен стандарт паричните системи започват сериозна структурна модификация към все по-малко обезпечаване на хартиените пари със злато. Основи-те на новия световен паричен ред се поставят през юли 1944 г. в Бретън Уудс, Ню Хемпшир. В него доминираща роля имат САЩ и американският долар. В паричната система от Бретън Уудс обаче ролята на златото е силно ограничена. Следвоенните дисбаланси в световната търговия и икономическите проблеми на САЩ в началото на 70-те години на XX век налагат окончателното затваряне на т.нар. златен прозорец, което президентът Ричард Никсън прави на 15-ти август 1971 г. Така светът навлиза в международна парична система без стоково обезпечение. От нейното стартиране до днес се наблюдава голямо раздуване на балансите на централните банки и значително увеличаване на паричното предлагане. Най-сериозният негативен ефект от това е за-почването на широка кредитна експанзия без връзка с нивата на спестявания в икономиката. Това води до генериране на икономически последствия като създаване на финансови балони, невъзможност за адекватна бизнес калкулация, финансовo-икономически кризи и неравенство в доходите и богатството.

JEL Класификатор: E14, E24, E32, E42, E52.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

    Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро ...

  • АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ

    Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, ...

  • НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БОНУС-МАЛУС СИСТЕМАТА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕТО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо разпределение на общата загуба чрез индивидуално определяне размера на застрахователните премии по застраховка „Гражданска ...