СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДА “ЛИДЕР“

Автори

Ключови думи
подход „ЛИДЕР“, ОСП, селски райони, устойчиво развитие, МИГ, СМР, ВОМР, население, гъстота на населението, заетост.

Резюме
Настоящата студия има за цел да анализира състоянието и проблемите в развитието на селските райони в България. Разгледани са характеристиките на селските райони в България – демографските тенденции, заетостта и доходите, равнището на безработица, приходите от продажби на предприятията. Извършва се сравнителен анализ на общините, прилагащи подхода „ЛИДЕР“ като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за устойчиво развитие на селските райони в Северна и Южна България.

Представени са изводи за териториалното въздействие на подхода „ЛИДЕР“ като уникална възможност за изграждане на устойчив локален капацитет с помощта на местни инициативни групи (МИГ) за подобряване качеството на живот в селските райони чрез изпълнение на стратегии за местно развитие.

JEL Класификатор: H71, H77, O21, R11.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

    Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите ...

  • ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ

    Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите ...

  • КРИЗИТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ И ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

    Целта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат негативно влияние върху банковия сектор, е от съществено значение за неговото правилно функционира-не. Едно от тези ...