СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДА “ЛИДЕР“

Автори

Ключови думи
подход „ЛИДЕР“, ОСП, селски райони, устойчиво развитие, МИГ, СМР, ВОМР, население, гъстота на населението, заетост.

Резюме
Настоящата студия има за цел да анализира състоянието и проблемите в развитието на селските райони в България. Разгледани са характеристиките на селските райони в България – демографските тенденции, заетостта и доходите, равнището на безработица, приходите от продажби на предприятията. Извършва се сравнителен анализ на общините, прилагащи подхода „ЛИДЕР“ като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за устойчиво развитие на селските райони в Северна и Южна България.

Представени са изводи за териториалното въздействие на подхода „ЛИДЕР“ като уникална възможност за изграждане на устойчив локален капацитет с помощта на местни инициативни групи (МИГ) за подобряване качеството на живот в селските райони чрез изпълнение на стратегии за местно развитие.

JEL Класификатор: H71, H77, O21, R11.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...

  • ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и ...

  • ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОTO РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Устойчивостта на икономическата система може да бъде постигната само при оптимална комбинация на използване на природните ресурси. Устойчивото развитие все повече се счита за движеща стратегия за развитие. Въпреки факта, че оценката на изпълнението на устойчивостта получава широко внимание от международни организации, промишлени предприятия и ...