ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
данъчна система, данъчно облагане, пропорционален данък, прогресивен данък.

Резюме
Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените изчисления сe базират на въвеждане на прогресивен данък върху доходите на физическите лица с конкретна облагаемата скала. Резултатите от изследването показват, че при въвеждането на умерена данъчна тарифа на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум приходите от данъка ще бъдат по-ниски от тези, които бюджетът събира понастоящем от пропорционалния данък. Основното заключение на разработката е, че неравенството в следданъчните доходи, което се опитва да реши промяната в данъчното облагане, не може да бъде постигнато чрез смяна на вида използвани данъци.

JEL Класификатор: E61, E62, H21, H24.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БОНУС-МАЛУС СИСТЕМАТА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕТО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо разпределение на общата загуба чрез индивидуално определяне размера на застрахователните премии по застраховка „Гражданска ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС МРЕЖА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИ ФИЛИАЛИ В РУМЪНИЯ)

    Настоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките ресурси и значението им за осигуряване на стабилно функциониране и устойчиво развитие на икономическите единици в ...

  • ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ОБЕКТ НА ОТЧИТАНЕ В БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Приходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния бюджет като обекти на счетоводно отчитане в банките, съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане и Международните ...