СРАВНИТЕЛНА КОНСОЛИДАЦИОННА АТРАКТИВНОСТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори

Ключови думи
банки, банкова система, банков сектор, консолидация на банковия сектор, консолидационна атрактивност.

Резюме
Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система от критерии и показатели, извлечени от научната литература и от емпирично проучване, проведено в периода август – септември 2020 г. Изследователският обхват е свързан с анкета на банкови специалисти в областта на M&A транзакции от най-крупните кредит-ни институти в България, Великобритания и DACH региона (Австрия, Германия и Швейцария), експерти от т.нар. big four консултантски фирми (Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers и KPMG), както и на представители от фирмите за стратегическо консултантство като McKinsey&Company и Boston Consulting Group. Крайните резултати очертават висока консолидационна атрактивност за българската банкова система. Същевременно са отразени проблемни полета с необходимост за незабавни мерки, свързани не само с банковия бизнес модел, но и с демографското развие, инфраструктурата, корупцията, държавния риск и върховенството на закона.

JEL Класификатор: G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 29
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

    Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на ...