НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БОНУС-МАЛУС СИСТЕМАТА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕТО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Автори

Ключови думи
застраховане, Бонус-Малус, Гражданска отговорност.

Резюме
През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо разпределение на общата загуба чрез индивидуално определяне размера на застрахователните премии по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Проблемите са много и изглеждат нерешими. Основният от тях е свързан с определения в Кодекса за застраховането обект на застраховката.

В отговор на формулираната изследователска теза и поставената цел е потърсено решение на констатираните в хода на изследването проблеми и са дадени насоки за въвеждането на системата „Бонус-Малус“ у нас.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за цялостното развитие. Културата е ...

  • WORKFORCE EFFICIENCY INCREASE FOR THE ONLINE SALES IN-STORE PICKING OPERATION

    The online food retailing got more attention to itself with the global coronavirus outbreak. Online marketing growth rate reached above 40% in the lockdown months. It became more important to deliver the orders faster than opponents. This study examines one of the biggest food retails company’s in-store picking operation for workforce efficiency ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и да се проследят мерките в рамките на ...