ЛИЗИНГОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Автори

Ключови думи
лизингов пазар, финансов лизинг, оперативен лизинг, лизингови вземания, лизингово проникване.

Резюме
Лизинговият пазар в България все повече разширява обхвата си и набира популярност за подобряване на икономическата дейност в страната. На него се срещат голям брой конкурентоспособни лизингови дружества, които предлагат голямо разнообразие от услуги и продукти. Проследяването на ключови лизингови показатели предоставя възможност за обособяването на конкретни изводи по отношение на състоянието и тенденциите в един от елементите на финансовата система. Лизинговият пазар на България се позиционира приблизително в средната класация в Европа, което се дължи на относително пропорционалните нива на лизинговия портфейл и новия бизнес спрямо брутния вътрешен продукт на страната. Нивото на стабилност на лизинговия пазар в България е следствие от засиления интерес на икономическите субекти към богатия асортимент, предлаган на пазара. Тенденциите, анализирани за запазване и надгражда-не на лизинговата бизнес среда, са от изключително значение за икономическия растеж на страната.

JEL Класификатор: G20, G32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПТУАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА И СПЕЦИФИКА НА ИНОВАЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ

    В статията се разглеждат теоретичните аспекти относно съдържанието на понятието „иновация”. Целта на изследването е да се анализира концептуалното значение на иновацията и нейната специфичност за постигане на конкурентни резултати. В тази връзка научната разработка проследява същността на понятието „иновация”, вследствие на което се извежда ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

    Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите ...

  • ДЕМОГРАФСКА СЕГМЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ДАННИ ОТ ТЕЛЕКОМИТЕ

    В съвременния свят цифровизацията става повсеместна и обхваща почти всички аспекти на бизнеса и ежедневието. Телекомите имат основна роля в този процес поради участието им в събирането, съхраняването и обработката на огромни количества клиентска информация. Тя включва използването на телеком услуги от клиентите и, обработена по коректен начин, ...