ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)

Автори

Ключови думи
Програма за развитие на селските райони, изпълнение, ефекти, България, мерки.

Резюме
Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за втория програмен период (2014 ‒ 2020 г.). Представени са основни-те изводи от анализа на влиянието на мерките върху безработицата, доходите на населението в селските райони. Поради разностранни административни, нормативни и др. проблеми, по 2/3 от предложените мерки от ПРСР все още няма реализирани плащания към бенефициентите. Налице е едно неравномерно усвояване на финансовите средства по ПРСР и по нейните отделни мерки.

JEL Класификатор: Q1, Q18, R58.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

    Дигитализацията навлиза във всяка една дейност на човека, включително и в аграрния сектор. Обособявана като дигитална революция, очакванията от нея са насочени към посрещане на предизвикателствата чрез нови възможности и иновативни инструменти, които предлагат съвременните технологии. В настоящата разработка е направен обзор на възможностите за ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

    Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите ...