МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Автори

Ключови думи
макропруденциална политика, макропруденциални инструменти, глобална финансова криза, криза от COVID-19, Европейски съюз.

Резюме
В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана устойчивостта на финансовите институции в Европа в условията на COVID-19. Поставен е акцент върху наблюдаваната тенденция за увеличава-не прилагането на макропруденциалните регулации на централно европейско ниво, докато надзорът остава до голяма степен децентрализиран на равнището на отделните държави – членки. При направения анализ е установено, че в резултат на прилагането на макропруденциалните мерки в целия ЕС е постигната финансова стабилност и адекватно регулиране на финансовите пазари, което е предпоставка за бъдещо справя-не на Общността с аналогични на кризата от COVID-19 сътресения.

JEL Класификатор: E62, G18, F34.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ДЕМОГРАФСКА СЕГМЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ДАННИ ОТ ТЕЛЕКОМИТЕ

    В съвременния свят цифровизацията става повсеместна и обхваща почти всички аспекти на бизнеса и ежедневието. Телекомите имат основна роля в този процес поради участието им в събирането, съхраняването и обработката на огромни количества клиентска информация. Тя включва използването на телеком услуги от клиентите и, обработена по коректен начин, ...

  • ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ

    Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите ...

  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)

    Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за ...