МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Автори

Ключови думи
макропруденциална политика, макропруденциални инструменти, глобална финансова криза, криза от COVID-19, Европейски съюз.

Резюме
В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана устойчивостта на финансовите институции в Европа в условията на COVID-19. Поставен е акцент върху наблюдаваната тенденция за увеличава-не прилагането на макропруденциалните регулации на централно европейско ниво, докато надзорът остава до голяма степен децентрализиран на равнището на отделните държави – членки. При направения анализ е установено, че в резултат на прилагането на макропруденциалните мерки в целия ЕС е постигната финансова стабилност и адекватно регулиране на финансовите пазари, което е предпоставка за бъдещо справя-не на Общността с аналогични на кризата от COVID-19 сътресения.

JEL Класификатор: E62, G18, F34.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЛИЗИНГОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

    Лизинговият пазар в България все повече разширява обхвата си и набира популярност за подобряване на икономическата дейност в страната. На него се срещат голям брой конкурентоспособни лизингови дружества, които предлагат голямо разнообразие от услуги и продукти. Проследяването на ключови лизингови показатели предоставя възможност за обособяването ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и да се проследят мерките в рамките на ...

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...