ПОДХОДИ И ПРАКТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРИ СТАРОСТ

Автори

Ключови думи
пенсионно осигуряване, пенсии за трудова дейност, пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Резюме
Пенсиите за трудова дейност са представител на типичните осигурителни плащания – по своя характер те са контрибутивни, отпускат се с основното предназначение да компенсират загубен трудов доход и принципно се определят в размер, съобразен с продължителността на участие в осигуряването и с размера на осигурителния доход. Цел на разработката е да се прецени необходимостта и да се очертаят насоките за развитие на организационната рамка на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България въз основа на проучване на специфичните особености на социалнозащитните системи в страните от ЕС – 28; изследване на характеристиките на закрилата при старост в страните от ЕС – 28; проучване на практиката по определяне размерите на контрибутивните пенсии при старост в избрани страни от ЕС – 28 и изследване на механизма на формиране размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България. Резултатите от работата в изпълнение на поставените научноизследователски задачи налагат извода, че желаното повишаване на равнището на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България изисква промени в организационния механизъм на формиране на техните размери, във връзка с което е коментиран комплексът от определящи параметри и са очертани част от насоките за възможно оптимизиране на тяхното обвързване.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и да се проследят мерките в рамките на ...

  • ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ОБЕКТ НА ОТЧИТАНЕ В БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Приходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния бюджет като обекти на счетоводно отчитане в банките, съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане и Международните ...