ПОДХОДИ И ПРАКТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРИ СТАРОСТ

Автори

Ключови думи
пенсионно осигуряване, пенсии за трудова дейност, пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Резюме
Пенсиите за трудова дейност са представител на типичните осигурителни плащания – по своя характер те са контрибутивни, отпускат се с основното предназначение да компенсират загубен трудов доход и принципно се определят в размер, съобразен с продължителността на участие в осигуряването и с размера на осигурителния доход. Цел на разработката е да се прецени необходимостта и да се очертаят насоките за развитие на организационната рамка на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България въз основа на проучване на специфичните особености на социалнозащитните системи в страните от ЕС – 28; изследване на характеристиките на закрилата при старост в страните от ЕС – 28; проучване на практиката по определяне размерите на контрибутивните пенсии при старост в избрани страни от ЕС – 28 и изследване на механизма на формиране размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България. Резултатите от работата в изпълнение на поставените научноизследователски задачи налагат извода, че желаното повишаване на равнището на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България изисква промени в организационния механизъм на формиране на техните размери, във връзка с което е коментиран комплексът от определящи параметри и са очертани част от насоките за възможно оптимизиране на тяхното обвързване.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СИСТЕМИ И ИЗОСТАВЯНЕТО НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ КАТО ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ

    Една от основните функции на класическия златен стандарт от периода 1815 – 1914 г. е да ограничава политическия натиск за увеличаване на паричното предлагане. Това е фундаментално важно за икономиката, защото повишаването на количеството необезпечени пари има деструктивно влияние върху нейното устойчиво развитие. След периода на класическия златен ...

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана ...