ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Автори

Ключови думи
обществен съвет, финансов ресурс.

Резюме
В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора, за да могат да се адаптират към пазарната среда и конкурентоспособност. ,,Образованието е в основата на иновациите, които движат икономиката на знанието, затова е ключово за младежите както да придобият знания, така и да развият в себе си основните умения като критично мислене, креативност и умения за вземане на решения.” (Институт за международно сътрудничество, 5, 2016). Основното внимание ще бъде насочено към управлението на средствата ,,Фонд финансово стимулиране на ученици”, което е предмет на настоящата разработката.

Обект на изследването са начинът и средствата за финансовото стимулиране на учениците с иновативни постижения, събрани от работодателите (бизнеса) на местно ниво и разпределянето на средствата по ефективен и справедлив начин.

Целта на статията е да изтъкне същността на обществените съвети като колективен орган за граждански контрол в управление на училището, разпределянето на финансов ресурс за стимулиране на изявени ученици в иновативни постижения. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез.

JEL Класификатор: E62, F34, H63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДА “ЛИДЕР“

    Настоящата студия има за цел да анализира състоянието и проблемите в развитието на селските райони в България. Разгледани са характеристиките на селските райони в България – демографските тенденции, заетостта и доходите, равнището на безработица, приходите от продажби на предприятията. Извършва се сравнителен анализ на общините, прилагащи подхода ...

  • ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

    Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа. Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните ...

  • КОНЦЕПТУАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА И СПЕЦИФИКА НА ИНОВАЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ

    В статията се разглеждат теоретичните аспекти относно съдържанието на понятието „иновация”. Целта на изследването е да се анализира концептуалното значение на иновацията и нейната специфичност за постигане на конкурентни резултати. В тази връзка научната разработка проследява същността на понятието „иновация”, вследствие на което се извежда ...