ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Автори

Ключови думи
обществен съвет, финансов ресурс.

Резюме
В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора, за да могат да се адаптират към пазарната среда и конкурентоспособност. ,,Образованието е в основата на иновациите, които движат икономиката на знанието, затова е ключово за младежите както да придобият знания, така и да развият в себе си основните умения като критично мислене, креативност и умения за вземане на решения.” (Институт за международно сътрудничество, 5, 2016). Основното внимание ще бъде насочено към управлението на средствата ,,Фонд финансово стимулиране на ученици”, което е предмет на настоящата разработката.

Обект на изследването са начинът и средствата за финансовото стимулиране на учениците с иновативни постижения, събрани от работодателите (бизнеса) на местно ниво и разпределянето на средствата по ефективен и справедлив начин.

Целта на статията е да изтъкне същността на обществените съвети като колективен орган за граждански контрол в управление на училището, разпределянето на финансов ресурс за стимулиране на изявени ученици в иновативни постижения. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез.

JEL Класификатор: E62, F34, H63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

    Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за ...

  • СРАВНИТЕЛНА КОНСОЛИДАЦИОННА АТРАКТИВНОСТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система от критерии и показатели, извлечени от научната литература и от емпирично проучване, проведено в периода август – ...

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...