ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Автори

Ключови думи
обществен съвет, финансов ресурс.

Резюме
В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора, за да могат да се адаптират към пазарната среда и конкурентоспособност. ,,Образованието е в основата на иновациите, които движат икономиката на знанието, затова е ключово за младежите както да придобият знания, така и да развият в себе си основните умения като критично мислене, креативност и умения за вземане на решения.” (Институт за международно сътрудничество, 5, 2016). Основното внимание ще бъде насочено към управлението на средствата ,,Фонд финансово стимулиране на ученици”, което е предмет на настоящата разработката.

Обект на изследването са начинът и средствата за финансовото стимулиране на учениците с иновативни постижения, събрани от работодателите (бизнеса) на местно ниво и разпределянето на средствата по ефективен и справедлив начин.

Целта на статията е да изтъкне същността на обществените съвети като колективен орган за граждански контрол в управление на училището, разпределянето на финансов ресурс за стимулиране на изявени ученици в иновативни постижения. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез.

JEL Класификатор: E62, F34, H63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...

  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

    Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за ...

  • ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

    Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа. Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните ...