ВЪПРОСИ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
текущи материални активи, синтетично отчитане, аналитично отчитане, документира-не.

Резюме
Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва разнообразни по състав и предназначение активи. В счетоводството водещ критерий е продължителността на тяхната употреба. На тази база активите се разделят на две групи: нетекущи (дълготрайни) и текущи (краткотрайни).

В динамично развиващата се пазарна среда и засилваща се конкуренция от съществено значение за едно предприятие с търговска дейност е своевременното правилно отчитане на стоково-материалните запаси с оглед оптимизиране на тяхната структура.

В разработката се изследват някои въпроси на синтетичното и аналитичното отчитане, както и на документирането на текущите материални активи, като се открояват особеностите в търговските предприятия в сравнение с производствените такива.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КРИЗИТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ И ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

    Целта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат негативно влияние върху банковия сектор, е от съществено значение за неговото правилно функционира-не. Едно от тези ...

  • ЛИЗИНГОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

    Лизинговият пазар в България все повече разширява обхвата си и набира популярност за подобряване на икономическата дейност в страната. На него се срещат голям брой конкурентоспособни лизингови дружества, които предлагат голямо разнообразие от услуги и продукти. Проследяването на ключови лизингови показатели предоставя възможност за обособяването ...

  • ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и ...