ВЪПРОСИ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
текущи материални активи, синтетично отчитане, аналитично отчитане, документира-не.

Резюме
Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва разнообразни по състав и предназначение активи. В счетоводството водещ критерий е продължителността на тяхната употреба. На тази база активите се разделят на две групи: нетекущи (дълготрайни) и текущи (краткотрайни).

В динамично развиващата се пазарна среда и засилваща се конкуренция от съществено значение за едно предприятие с търговска дейност е своевременното правилно отчитане на стоково-материалните запаси с оглед оптимизиране на тяхната структура.

В разработката се изследват някои въпроси на синтетичното и аналитичното отчитане, както и на документирането на текущите материални активи, като се открояват особеностите в търговските предприятия в сравнение с производствените такива.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)

    Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за ...

  • ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана организация на вътрешния пазар на секюритизиран държавен дълг, изразяваща се в разработването, внедряването и ...

  • КРИЗИТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ И ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

    Целта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат негативно влияние върху банковия сектор, е от съществено значение за неговото правилно функционира-не. Едно от тези ...