Брой XIV - 2021 г.,Книга 17 - Студии и статии

Дата на издаване

12.10.2021 г.

Съдържание

 • Андрей Антонов Йорданов
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЕКТНИ ЕКИПИ
  JEL: M15.
  Резюме: Целта на публикацията е да се изследват предизвикателствата пред въвеждането на гъвкав подход за управление на проекти и да се проследи емпирично неговия принос за подобряване продуктивността на проектните екипи. Емпирично е... Целта на публикацията е да се изследват предизвикателствата пред въвеждането на гъвкав подход за управление на проекти и да се проследи емпирично неговия принос за подобряване продуктивността на проектните екипи. Емпирично е изследван ефектът от трансфера към гъвкаво управление в IT отдела на голяма ритейл компания, прове-дено в два етапа – преди и след въвеждането гъвкавия на подход. Като субективен критерий за оценка е използвана удовлетвореността на екипите от промяна на модела на работа. Обективен критерий е времето за изпълнение на сравними дейности преди и след въвеждане на гъвкавата методология. Резултатите показват недвусмислено пре-димствата на гъвкавия подход пред традиционния
 • Анна Димитрова Димитрова
  СТРУКТУРНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ И ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (2010 – 2020)
  Резюме: Настоящото научно изследване е насочено към установяване степента на диспропорции в динамиката и структурните различия между инвестиционните потоци от преки чуждестранни и от вътрешни инвестиции по години и по отрасли в България за... Настоящото научно изследване е насочено към установяване степента на диспропорции в динамиката и структурните различия между инвестиционните потоци от преки чуждестранни и от вътрешни инвестиции по години и по отрасли в България за перио-да 2010 – 2020 г. На основата на сравнителен анализ е установено, че средногодишният прираст на ПЧИ е с по-ниски стойности от този на вътрешните инвестиции. Установено е, че ПЧИ са с незначителни структурни колебания през годините, докато в от-раслов разрез вътрешните инвестиции по отрасли демонстрират по-сериозни структурни различия в сравнение с ПЧИ. Установените диспропорции биха могли да се възприемат като оценка на предпочитанията на чуждестранните и на местните инвеститори към определени отрасли от икономиката на България, формирани от спецификата на бизнес–средата в България за анализирания период.
 • Беатрис В. Любенова
  СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ КАТО ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА, КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА БАНКИТЕ
  Резюме: : Банките имат много важна роля в икономиката и от тяхната стабилност в значителна степен зависи развитието на икономическата система. Надеждността на банковата система и доверието в нея са отговорност на всяка отделна банкова... : Банките имат много важна роля в икономиката и от тяхната стабилност в значителна степен зависи развитието на икономическата система. Надеждността на банковата система и доверието в нея са отговорност на всяка отделна банкова институция, но най-вече на централните банки като регулаторни и надзорни органи. Показателите за общата капиталова адекватност, за адекватността на базовия капитал от първи ред (СЕТ 1) и за ликвидността са в основата на финансовата стабилност и платежоспособност на банките, поради което са обхванати от строга регулаторна рамка, в която ясно са регламентирани отчетността, мониторингът и контролът, провеждани от надзорните органи. Целта на изследването е да представи необходимостта от стрес тестове на банките и емпирично да докаже универсалността им като метод за интегрална оценка на управлението на риска, качеството на активите и устойчивостта на банките на базата на концептуален модел според изискванията на Базел III и апробирането му чрез множествен регресионен модел, изследващ връзката между капиталовата база (СЕТ 1) и комбинацията от независими (факторни) променливи.
 • Даниел Сергеев Тунчев
  ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА – ИКОНОМИЧЕСКИ РАКУРСИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
  JEL: E32, F37.
  Резюме: Ключово понятие в настоящото изложение е „динамиката на цената на петрола и фак-торите, които влияят върху нея“, под което се разбират всички вариации в цената на петрола, независимо от размера на цената на петрола и производните... Ключово понятие в настоящото изложение е „динамиката на цената на петрола и фак-торите, които влияят върху нея“, под което се разбират всички вариации в цената на петрола, независимо от размера на цената на петрола и производните му, като за всяко рязко и неочаквано повишение на цената над равнища, които са характерни за даден период преди съответната рязка амплитуда, се използва понятието „петролен шок“. Факторите, формиращи цената на петрола, са разнообразни и оказват различно въздействие. Подобно на цените на другите суровини, цената на суровия петрол претърпява широки колебания по време на недостиг или свръхпредлагане. Цикълът на цената на суровия петрол може да продължи няколко години в отговор на промените в търсенето, както и на доставките от страна на ОПЕК и извън нея. Обсъждат се формирането на цените на петрола и производните му, на различните фактори, оказващи влияние върху цената на петрола, на геополитическите събития, търсенето на предлагане и за-пасите – особено в условията на пандемия, търговията и икономиката и се достига до извода, че цената на петрола не е постоянна величина и константно се влияе от търсенето и потреблението.
 • Диана Руменова Христова
  КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ
  JEL: J24.
  Резюме: Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и... Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е свързано с процесите на избор на бъдеща кариера, усъвършенстване на уменията и получаване на нови знания, които биха били полезни на служителите, за да израснат в кариерата. Целта на тази разработка е да покаже какви са очакванията на служителите на българския трудов пазар по отношение на възможно-стите за кариерно развитие, от една страна, и нагласите на компаниите, които предлагат работни места, от друга. Обект на изследването са двете страни на пазара на труда – служители и работодатели. Предмет на проучването са очакванията и нагласите на двете страни по отношение на възможностите за кариерно развитие. Осъществено е емпирично изследване на нагласи и практики за кариерно развитие в компании, които се стремят да привличат висококвалифицирани кадри.
 • Елена Валериева Вълчева
  АНАЛИЗ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: R40, R42.
  Резюме: В изследването са характеризирани основни понятия, свързани с логистиката, транс-порта като цяло, като конкретиката попада върху товарния автомобилен транспорт, вследствие на което е разкрита двойствената природа – макроикономическа... В изследването са характеризирани основни понятия, свързани с логистиката, транс-порта като цяло, като конкретиката попада върху товарния автомобилен транспорт, вследствие на което е разкрита двойствената природа – макроикономическа и микроикономическа, и важността му като водещ елемент при осъществяване на връзките във веригите за доставки между предприятията, отраслите и държавите. Изследователската стратегия включва построяването на методическа рамка, обхващаща четири етапа – информационно осигуряване на изследването, избор на основни показатели и индикатори, отчитане на тенденциите в избраните индикатори за изследвания период посредством илюстрирането им чрез построяване на регресионна линия на права и тестване на връзките и зависимостите между избраните индикатори чрез регресионен модел. Емпиричният анализ е проведен чрез използването на информация от базата данни на OECD за представянето на товарния автомобилен транспорт. За теоретичния и емпиричния анализ са използвани методите на индукция, дедукция, анализ чрез графичен метод, корелационен и регресионен анализ. В резултат на анализа могат да се откроят следните по-важни моменти – забавено нарастване на работата, извършена от товарния автомобилен транспорт в сравнение с нарастването на БВП, и намаление в размера на извършените товарни превози вследствие внасянето на пакета „Мобилност“ след 2017 г. Резултатите от извършения регресионен анализ показват, че за изследвания период индикаторите, характеризиращи извършената работа от товарния автомобилен транспорт, имат правопропорционална зависимост със зависимата променлива, но много ниски стойности, а индикаторите, описващи инфраструктурата, имат обратнопропорционална връзка със зависимата променлива.
 • Елена Димитрова Ташкова
  КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА
  Резюме: Днешната цифрова ера изисква придобиването на съвременни знания и умения, позволяващи на гражданите достъпно използване на актуални технологии. Постоянното развитие на технологиите увеличава търсенето на усъвършенствани подходи за... Днешната цифрова ера изисква придобиването на съвременни знания и умения, позволяващи на гражданите достъпно използване на актуални технологии. Постоянното развитие на технологиите увеличава търсенето на усъвършенствани подходи за образование. Стремежът към разработване на адекватни модели за учене през целия живот ще предостави възможност на хората от всички възрасти придобиването на умения, необходими за разбиране и работа в настоящите условия. Масовото навлизане на цифрови технологии е характерно за всички сектори на икономиката. Бързото развитие на цифровите иновации са възможност е икономически растеж.
 • Калоян Драгомиров Паргов
  ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
  Резюме: Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с... Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че „зелената сделка“ и преходът към нисковъглеродна енергетика са най-голямото регулаторно предизвикателство пред ЕС и България през първата половина на XXI век, но те имат за своя основа решения и политики, обосновани още през първата декада на този век. Целта на изследването е да докажем, че чрез стратегически финансово-икономически решения и европейска политика за инвестиции в енергийна ефективност и пазарна диверсификация на до¬ставките е възможно, ЕС и България да могат да изграждат енергийната си политика и сигурност само на базата на дългосрочни стратегически решения. Изследователските задачи на студията включват следните насоки. Първо, преглед на основополагащите дискусии за общата европейска енергийна политика, формиращи днешното енергийно статукво в ЕС. Второ, извършване на теоретичен обзор на понятието „енергийна сигурност“. Трето, преглед и преоценка на концепциите за енергийна сигурност чрез интегриране на международните отношения и технологичните фактори. Четвърто, дебатиране на енергийната политика като отговорност на Европейската комисия, адресираща предизвикателствата на 21-ви век. В резултат на анализа се дават препоръки, България да насочи своите усилия към диверсификация на източниците на енергия, да бъдат насочени усилия в спестяването на енергия и увеличаване дела на възобновяемите източници, както и към изгражденето на АЕЦ „Белене”.
 • Николай Калистратов
  МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ И ОТЧИТАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящата работа има за цел да разгледа характеристиките на ревизионния акт като основен юридически факт в данъчното облагане, като посочи значението му за еднаквото прилагане на данъчните закони спрямо всички данъчни субекти, а... Настоящата работа има за цел да разгледа характеристиките на ревизионния акт като основен юридически факт в данъчното облагане, като посочи значението му за еднаквото прилагане на данъчните закони спрямо всички данъчни субекти, а така също и за борбата с икономиката в сянка. В резултат аргументирано се потвърждава ефективността на ревизионните актове, издавани от органите по приходите при НАП, и тяхното значение в борбата с икономиката в сянка и по-конкретно зависимостта от високата разкриваемост на нарушенията и отклоненията от закона.
 • Стелиян Богданов Стефанов
  ПОТРЕБНОСТ ОТ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ
  JEL: E01, H20.
  Резюме: Настоящото изследване анализира икономическата и фискалната политика на държавата като инструмент за определяне на макроикономическите пропорции. Обследват се реформите в данъчната система и функцията им за насърчаването на... Настоящото изследване анализира икономическата и фискалната политика на държавата като инструмент за определяне на макроикономическите пропорции. Обследват се реформите в данъчната система и функцията им за насърчаването на чуждестранните инвестиции, икономическия растеж и заетостта в България. Акцентира се върху необходимите промени, които да повишат благосъстоянието на обществото и справедливото преразпределение на благата.
 • Юлиан Войнов
  ПРЕДПОСТАВКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА СТРЕС ТЕСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
  Резюме: Настоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инстру-ментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в... Настоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инстру-ментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в началото на 90-те години на ХХ век, първоначално насочени към надзора върху финансовите институции, а впоследствие развили се към анализ устойчивостта на публичните финанси – публичният дълг и бюджетният баланс. Детайлно внимание е обърнато на подхода на ЕС за анализ състоянието на държавния бюджет, като е откроен моделът за оценка на т.нар. циклично изгладен бюджетен баланс (CABB). Представен е и алтернативен мо-дел за неговата оценка, а именно динамичен модел на общо равновесие (DSGE), като е направено сравнение между резултатите на двата модела и са разгледани техните по-ложителни и отрицателни страни. Сравнението показва, че моделът на ЕК има значително проциклично въздействие върху бюджетните цели спрямо резултатите от DSGE модела, което поставя въпросът, дали стабилициращият ефект на фискалната рамка на ЕС е пригоден за предизвикателствата на една дълбока и продължителна криза.
 • Yaakov Itach
  THE IMPACT OF FINANCIAL EDUCATION PROGRAMMES IN ISRAEL AND THE FAMILY DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS ON THE BEHAVIOUR OF YOUTH
  JEL: D1, D14,
  Резюме: This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students. An analysis... This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students. An analysis of the findings shows that no significant difference has been found in the scores in the areas of financial knowledge, attitudes, and economic behavior, between students who participated in the financial education programme and students who did not participate at all. The article also examines the degree of involvement of students in the day-to-day financial decisions of their families, and the importance and willingness of high school students to consult with professionals, and relatives in financial matters. The findings of the study indicate that there haven been significant difference in the scores obtained by students who participated in the financial education programme compared to students who did not participate, in everything related to the financial knowledge, attitudes and economic behavior presented by the students. Additional research findings suggest that respondents' attitudes regarding their preferences in consultation with professionals and family members are positive, but not to a large or satisfactory extent. The findings indicate that the degree of students’ involvement in the financial decisions that occur daily in a family is low and the standard deviation is large. This finding may indicate that some students are significantly involved in household financial decisions compared to others, who are hardly involved at all. One of the conclusions drawn from these findings is that financial education programmes in schools in Israel should incorporate the content, learning, and involvement of parents in the school financial education curriculum. The financial education programe should encourage students to talk a lot and consult with their parents about the day-to-day financial matters that concern them. Parents, for their part, need to involve their children more in the financial decisions made in running a household.
 • Борислав Петров Лазаров
  ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕНЗИВНОСТТА НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА РАЗВИТИЕТО НА TEN-T
  JEL: F42, F43.
  Резюме: В настоящата статия се поставя фокус върху проблема за нарастващата интензивност от автомобилен трафик в България, породен от осигуряването на европейската транспортна мрежа (TEN-T) за вътрешен и международен транспорт. Класическото... В настоящата статия се поставя фокус върху проблема за нарастващата интензивност от автомобилен трафик в България, породен от осигуряването на европейската транспортна мрежа (TEN-T) за вътрешен и международен транспорт. Класическото разбиране за транспортната инфраструктура в 21 век търпи своето развитие поради изпреварващото нарастване на броя автомобили и изоставащото развитие на транспортната инфраструктура. Това изоставане се забелязва с най-голяма сила по пътищата на Северна България, където закъснелите публични инвестиции в скоростни трасета и магистрали, ведно с нарастващия транзитен трафик през северните ГКПП по р. Дунав, са основа за обосновка актуалността на изследването. Проблемният характер на разработката се подкрепя и от пряката обвързаност на щетите по автомобилния парк при пътнотранспортни произшествия, вкл. и загубата на човешки животи там, където транспортната мрежа изостава в своето развитие, за което свидетелстват и изследвания в областта на автомобилното застраховане. Целта на изследването е да установи на база данни от държавната автомобилна администрация и ТОЛ-системата актуалните тенденции в интензивността на автомобилното движение в Северна България от и към ГКПП, свързани с двата моста при Русе и Видин и функциониращите фериботи при Оряхово и Никопол. В резултат от проучването в заключението са изведени изводи в подкрепа на финансово-икономическата обоснова за нови инвестиции в TEN-T мрежата в Северна България.
 • Боряна Великова Симеонова
  МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТОКИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
  JEL: M41.
  Резюме: Оценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски... Оценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски решения. Оценяването на стоките се регламентира от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (2016). Той определя реда за оценяване и счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие с модела на историческата цена (доставната стойност). Историческата цена на стоките може да е цената на придобиване, себестойността и справедливата цена. За оценяване на стоките при тяхното изписване се предлагат два модела – за текущо и периодично прилагане на методите за отписване. Стоковите запаси се показват в баланса по модела на нетната реализируема стойност. Най-често срещаните проблеми при отчитането на стоките са свързани с оценяването им при придобиване, продажба, изписване и обезценка. От правилното извършване на оценяването зависи и коректният финансов резултат на предприятието. Разработените практически примери обосновават избора на конкретни подходи, методи и модели за оценка на стоките в предприятията с търговска дейност.
 • Боян Димитров Вранчев
  ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЕКИПИ
  Резюме: В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа.... В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа. Представени са ключови модели, свързани с проектната екипна ефективност, на чиято основа са формулирани съответни обобщения и изводи.
 • Ваня Владимирова Галчева
  АНАЛИЗ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ
  JEL: L62.
  Резюме: Пазарът представлява съвкупност от икономически отношения, набор от условия, въз основа на които продавачите и купувачите на дадена стока или услуга влизат в контакт помежду си, като целта им е да купят или продадат дадения продукт... Пазарът представлява съвкупност от икономически отношения, набор от условия, въз основа на които продавачите и купувачите на дадена стока или услуга влизат в контакт помежду си, като целта им е да купят или продадат дадения продукт или услуга. Автомобилният пазар представлява една динамична и развиваща се система. Към днешна дата България разполага с един от най-високо амортизираните паркове за автомобили в цяла Европа. България не е производител на леки автомобили, нейният парк се попълва от внос. Автомобилните компании в страната ни са разположени във всички региони, а фокусът е в Южна България. Конкурентното позициониране на фирмите е индикатор за техния успех в борбата за ограничени ресурси и за промените, които ръководството трябва да въведе, за да се изправи срещу конкуренти, които прилагат всички възможни инструменти за генериране на богатство и приходи от индустрията.
 • Вахан Ахаси Бохосян
  МОРАЛЕН РИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНФЛИКТА “ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ“ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
  Резюме: Теорията за „морален риск“ възниква в застрахователната литература и разглежда индивидуалното поведение на застрахования. По този начин застраховането само по себе си увеличава броят и видовете събития, които смятаме за... Теорията за „морален риск“ възниква в застрахователната литература и разглежда индивидуалното поведение на застрахования. По този начин застраховането само по себе си увеличава броят и видовете събития, които смятаме за неблагоприятни и разчитат на колективна отговорност или иначе казано, застраховката поражда още и повече застраховки. Конфликтът или проблемът “принципал-агент“ описва ситуация, която се случва, когато хора с различни мисли, намерения и мотиви работят съвместно, но има разделение между собственост и управление на активите.
 • Галя Колева Монева
  ГЕНЕЗИС И ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТА НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС
  Резюме: В изследването са засегнати въпросите, свързани с развитието на ревеню мениджмънта в сферата на услугите, и по-специално тези, отнасящи се до предизвикателствата и възможностите, които предлага в ресторантьорския бизнес. Представени... В изследването са засегнати въпросите, свързани с развитието на ревеню мениджмънта в сферата на услугите, и по-специално тези, отнасящи се до предизвикателствата и възможностите, които предлага в ресторантьорския бизнес. Представени са и някои от основните тенденции в развитието. Подпомагайки глобализацията и ускоряването на информационния обмен, ревеню мениджмънтът е един от основните фактори в световното икономическо развитие. Положителният икономически ефект, който предлага в ресторантьорския бизнес, спомага за неговото адекватно развитие в съвременните условия и откриването на нови възможности.
 • Георги Стоилов Анев
  БИЗНЕС МОДЕЛИ И ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРИХОДИ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
  Резюме: Електронната търговия играе все по-важна роля в съвременната икономика и се превръща във все по-доминантен дистрибутивен канал, особено в условия на пандемия. С цел по-комплексно изследване и цялостно разбиране на съвременната... Електронната търговия играе все по-важна роля в съвременната икономика и се превръща във все по-доминантен дистрибутивен канал, особено в условия на пандемия. С цел по-комплексно изследване и цялостно разбиране на съвременната електронна търговия настоящата статия цели изясняване на приложимите и специфичните само за нея бизнес модели за осъществяване на фирмената дейност, като на тази основа са анализирани и различни подходи за генериране на приходи за фирмата в рамките на електронната търговия.
 • Даниел Генчев Данчев
  НОВИ ПОЛИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Икономическата рецесия и пандемията засегнаха дейността на малките и средните предприятия (МСП), които съставляват 99% от дружествата в ЕС и осигуряват две трети от работните места в частния сектор. Те имат съществен принос и за... Икономическата рецесия и пандемията засегнаха дейността на малките и средните предприятия (МСП), които съставляват 99% от дружествата в ЕС и осигуряват две трети от работните места в частния сектор. Те имат съществен принос и за българската икономика, въпреки че секторът в България изостава по много от ключовите показатели, измерващи средата за развитие на малкия и средния бизнес. Динамичното развитие на МСП увеличи дела на заетите лица в тях до 75,7% през 2018 г. благодарение на благоприятния достъп до финансиране. Кризата промени тази тенденция и постави неотложна необходимост от интервенция за подобряване на уменията и иновациите и насърчаване предприемачеството в условията на изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика.
 • Даниела Стойчева Сачарова
  КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  Резюме: Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат... Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат общозастрахователните компании, лицензирани от Комисията за финансов надзор в България, и сключените договори по обществени поръчки за разглеждания период. Чрез структурни измерите-ли и коефициенти за концентрация е измерена и установена степента на концентрация и конкуренция на общозастрахователните компании в сектора на обществените поръчки. Въз основа на извършения систематизиран анализ се отчита сравнително конкурентен пазар и умерено ниво на концентрация при липса на участие от една трета от общозастрахователните компании.
 • Димитър Сергеев Димитров
  БАЛКАНСКИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ
  Резюме: Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога... Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога и Унгария. Балканите, благодарение на своето местоположение, са били място на сблъсък интересите на големите сили – Германия, Русия, Великобритания, САЩ. В геополитиката го определят като Балкански геополитически възел, в който и към момента съществуват няколко конфликтни зони. Развитието на туризма във всяка една страна може да се разглежда в контекста на влиянието на протичащите геополитически процеси в региона. Цел на настоящото изследване е да покаже мястото на региона на геополити-ческата карта на света, като обобщи и синтезира мнението на част от авторите, които са засягали тези въпроси и на тази база да покаже влиянието на геополитическото по-ложение на региона за развитието на различните стопански отрасли и вчастност на международния туризъм
 • Кармен Димитров Вранчев
  НИЪРШОРИНГЪТ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Постоянният конкурентен натиск, увеличаването на цените на суровините и нарастващите производствени разходи, проблемите в международните вериги на доставки изправят компаниите от различни индустрии пред допълнителни... Постоянният конкурентен натиск, увеличаването на цените на суровините и нарастващите производствени разходи, проблемите в международните вериги на доставки изправят компаниите от различни индустрии пред допълнителни предизвикателства и са причина, много от тях да се насочат към релокация на производството. Все по-често навлиза понятието ниършоринг – процес на преместване на производството или друга икономическа дейност в близки в географско и културно отношение страни. Премест-ването на производството или разширяването на производствените мощности в друга страна е свързано с чуждестранна инвестиция. България има всички характеристики на атрактивна дестинация за ниършоринг и нереализиран капацитет по отношение на включване във веригите на доставки на компании от Европа. Възползвайки се от предимствата на страната, съществуват редица възможности за привличане на преки чуж-дестранни инвестиции от компании, които търсят съкращаване на веригите на доставки и инвестиране в страни, предлагащи всички предимства на единния европейски пазар.
 • Катя Иванова
  ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
  JEL: G35, M12.
  Резюме: В настоящата статия се акцентира върху финансовите аспекти и проблемите, свързани с организацията на труда и управлението на човешките ресурси в условията на пандемията от COVID-19. Отделя се внимание на правата и задълженията на... В настоящата статия се акцентира върху финансовите аспекти и проблемите, свързани с организацията на труда и управлението на човешките ресурси в условията на пандемията от COVID-19. Отделя се внимание на правата и задълженията на работодателите и работниците в условията на пандемия и предизвикателствата пред HR специалистите. Направен е обзор на нормативната уредба относно въведените мерки и ограничения, засягащи работодатели и служители. Разглежда се нововъведението „Зелен серти-фикат“ като необходимост за рестарт на икономиката или ограничаване на правата и свободите на гражданите. В заключение са изведени основни изводи за необходимост от внедряване на нови интегрирани модели за управление на човешките ресурси в България и същите са конкретизирани. Новите интегрирани модели на управление са базирани на облачен софтуер, системи за интегриране на всички дейности по управление на човешките ресурси, гъвкав работен ден и работна седмица, финансови инвестиции в обучение, квалификация и преквалификация на човешките ресурси, акцентиране върху способните служители.
 • Кузман Илиев
  ПАРИЧНАТА ДИНАМИКА КАТО ФАКТОР НА ГЕНЕРАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИКАТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ – КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ
  Резюме: Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и... Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и въпросът, правилно или грешно е да се таргетират номинални нива на дохода или номиналния БВП с оглед на модерните начини за адресиране на проблемите на цикличните икономически флуктуации и икономическите кризи.
 • Магдалена Славе Андоновска
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЯ
  JEL: M14, M21.
  Резюме: В тази статия ще се обърне сериозно внимание на възможностите и на приоритетите при създаването на ред в медийното пространство в Република Северна Македония. Нуждата от развитието на медийния плурализъм е безспорна. Разбира се,... В тази статия ще се обърне сериозно внимание на възможностите и на приоритетите при създаването на ред в медийното пространство в Република Северна Македония. Нуждата от развитието на медийния плурализъм е безспорна. Разбира се, тази разработка ще се занимава и с фалшиви новини, проблем, който изглежда глобален, и пред който са изправени всички медии по света, включително, разбира се, и Република Се-верна Македония. Борбата с фалшивите новини се превръща в бариера за развитие на обществото и медийната среда, която трябва да бъде преодоляна с водещото участие на медиите в страната, но също и на правителството на Република Северна Македония, което да инициира законодателни промени.
 • Мария Александрова Велкова
  УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В МУЛТИКУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: M12, M14.
  Резюме: Конфликтите са неразделна част от живота на организацията. В повечето организации възникват и се развиват много и различни видове конфликти. Предпоставка за това са постоянните взаимодействия между различните субекти: индивиди и... Конфликтите са неразделна част от живота на организацията. В повечето организации възникват и се развиват много и различни видове конфликти. Предпоставка за това са постоянните взаимодействия между различните субекти: индивиди и групи в процеса на тяхната съвместна дейност и общуване. Източниците на конфликти са разнообразни – от структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите, ценностите или интересите на индивидите. В мултикултурните организации източници на конфликт могат да бъдат разли-чията в езика, вярванията, ценностите, традициите, обичаите. Мениджърите първо трябва да разберат причините за тези конфликти в мултикултурните организации и след това успешно да се справят с тяхното разрешаване. Целта на тази разработка е да се представят някои особености на конфликтите в мултикултурни организации на базата на литературни източници и да се очертаят въз-можни стратегии за справяне с конфликти в мултикултурни организации.
 • Мартин Харизанов
  ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
  Резюме: Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените... Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на финансиранията, програмите и техните процентни съотношения спрямо общата численост за областта. Периодът, който се разглежда, обхваща актуалните данни за програмен период 2014 – 2020 г. Извършеният анализ показва, че доминиращо значение в развитието на Северозападния район за планиране има обл. Враца с реализирани проекти за близо половин милиард и най-висока стойност на проектите, разпределени на един жител, следвана от обл. Плевен, която има най-много сключени договори за финансиране.
 • Мартин Яворов Бакърджиев
  УСТОЙЧИВОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
  Резюме: Замърсяването на околната страна, деградацията на общества и икономическа нестабилност, значително популярни теми през последните няколко десетилетия, са заплаха за съществуването както на предприятия, така и на човечеството. Като... Замърсяването на околната страна, деградацията на общества и икономическа нестабилност, значително популярни теми през последните няколко десетилетия, са заплаха за съществуването както на предприятия, така и на човечеството. Като водеща сила в световната икономика, предприятията от всякакви размери, трябва да предприемат действия за стабилизиране на тези фактори с цел подсигуряване на собственото си и световното съществуване. Единственият начин да се постигне това, е чрез устойчиви практики, които не само да намалят или неутрализират деградацията на околната среда обществото и икономиката, а да допринесат за тяхното обединено процъфтяване. Целта на изследването, е да се представи ефектът от повишаването на устойчи-востта на дадена фирма върху нейната стойност. В началния си стадий проучването е направено на база литературен преглед, изследвайки основен замърсител на природата и дефиниране обхвата на тематиката, произхождаща от дефиницията на термина „устойчивост“. В продължение изследването разглежда повишаването на устойчивостта на предприятия и представя ефекта в резултат от това действие.
 • Моника Любомирова Янакиева
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФОРМИРАНЕТО И БЮДЖЕТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА
  JEL: H 59, I 28
  Резюме: Осигуряването на разнообразни и подлежащи на развитие младежки политики е от ключово значение за развитието на сектор "Младеж и спорт" в държавата. Детайлизирането на политиките чрез диалог между младите хора, общините и държавата... Осигуряването на разнообразни и подлежащи на развитие младежки политики е от ключово значение за развитието на сектор "Младеж и спорт" в държавата. Детайлизирането на политиките чрез диалог между младите хора, общините и държавата и привеждането им във вид на стратегия ще допринесат за развитието на компетентни младежи и работещи граждански организации.
 • Наталия Стоянчева Стоянова
  ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
  JEL: M21, O11.
  Резюме: Устойчивото развитие, разбирано като начина на реакция на потребностите на сегашните поколения, без да се ограничават възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения, представлява балансирано взаимодействие между... Устойчивото развитие, разбирано като начина на реакция на потребностите на сегашните поколения, без да се ограничават възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения, представлява балансирано взаимодействие между компонентите обкръжаваща среда, социална справедливост и отговорност и зелена икономика. В настоящата статия се оценява напредъкът на България при изпълнението на глобалните цели за устойчиво развитие (ЦУР). Анализират се ключови фактори и документи, оказващи въздействие върху изпълнението. Маркират се инициативи и решения, с потенциал да ускорят развитието на процеса.
 • Никола Илчов Илчев
  ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
  JEL: F1, F19.
  Резюме: Успешното развитие на всеки бизнес е в пряка зависимост от неговия оперативен модел на работа. С пълна сила важи и за тези търговци, опериращи в сферата на продаж-бите на хранителни продукти и напитки в дигитална среда. Това се... Успешното развитие на всеки бизнес е в пряка зависимост от неговия оперативен модел на работа. С пълна сила важи и за тези търговци, опериращи в сферата на продаж-бите на хранителни продукти и напитки в дигитална среда. Това се дължи както на специфичните особености на продуктите, така и на съпътстващите дейността активности по организация на склада, избор на продуктов асортимент, подбор на методите за доставка на поръчките и модел на клиентско обслужване. Целта на настоящата разработка е анализиране възможните оперативни модели за търговия на хранителни стоки и напитки в дигитална среда и извеждане на основните им позитиви и негативи. От настоящата разработка може да се изведе като основен извод, че изборът на модел за търговия в дигитална среда е определящ за успеха на бизнеса, както и за възможностите за скалируемостта му.
 • Орлин Япраков
  АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ ПАЗАР
  JEL: G21.
  Резюме: Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип,... Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип, анализирането на тяхната дейност посредством количествените измерители предоставя широка информационна ценност за всяка една заинтересована сфера. Настоящата статия анализира числовите стойности на растежа на данни на ключовите банкови измерители. Основен извод от настоящата работа е, че банковата система в България е в състояние на неконцентрирана индустрия и е налична възможност за реализиране целите на прилежащите в системата банки, както и е налице лоялна конкуренция, позволяваща ефективната дейност на банките от трите групи, без да имат помежду си негативно влияние. Конкуренцията между тях действа стимулиращо, в рамките на което клиентите имат възможността за избор от високо качество.
 • Рая Бисерова Драгоева
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНСОЛИДАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ
  JEL: G2, G21.
  Резюме: Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по... Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по консолидация. Понеже все повече от финансовите продукти и услуги се предлагат извън традицион-ния банков сектор, финансовите технологии и „банките в сянка“ оказват натиск върху банковите институции да предприемат стъпката към консолидация. Основните предимства, които консолидацията предоставя са растеж, синергия, ограничаване на конкуренция и ефективност. Основната цел на тази разработка е да проследи банковата ефективност преди и след процеса по консолидация в българския банков сектор и да се направи заключение, постига ли се по-голяма ефективност след сливанията и поглъ-щанията или не.
 • Румяна Цветанова Витньова
  ПОСТИЖЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩАТА
  JEL: G530.
  Резюме: На преден план в настоящото изследване са проучването и установяването на постиженията и добрите практики в областта на образованието по финансова грамотност в училищата в Европейския съюз от позицията на възможностите за... На преден план в настоящото изследване са проучването и установяването на постиженията и добрите практики в областта на образованието по финансова грамотност в училищата в Европейския съюз от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на съществуващите ресурси в България, на учебните програми, практики и начини за въвеждане на нови по-ефективни образователни модели в българските училища. Най-важните характеристики на настоящото изследване могат да се системати-зират в следните направления: • Реализиране на проучване и анализ на особено актуален и значим проблем за България и региона, защото придобиването на знания и умения, свързани с финансовата грамотност, ще става все по-необходимо и важно за бъдещето. • Чрез събраните данни се очертават насоките за устойчива промяна и мащаб на интервенциите в системата на училищното образование в България и предполагат не-обходимостта от засилване на националните политики за финансова грамотност, включително и чрез разработване на дигитални инструменти за постигане на индивидуална финансова устойчивост. Основните резултати от проучването разкриват перспективите и доказват необходимостта от повече, разнообразни и иновативни интервенции и ресурси в областта на обучението по финансова грамотност в училищата при подбиране на най-подходящите и достъпни за тази цел инструменти и механизми. Резултатите от изследването са ориентир за програмите по финансова грамотност, преподавани в учебните заведения, които би следвало да способстват за бъдещата практическа и житейска реализация на младите хора.
 • Светлана Димитрова Аврионова
  ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19
  Резюме: Пандемията Ковид-19 повлия световната икономика и не остави изолирана нито една страна. Ролята на държавата и публичния сектор в условията на подобни извънредни обстоятелства (войни, пандемии, бедствия) се предопределя от... Пандемията Ковид-19 повлия световната икономика и не остави изолирана нито една страна. Ролята на държавата и публичния сектор в условията на подобни извънредни обстоятелства (войни, пандемии, бедствия) се предопределя от икономическите й функции, и вчастност – запазване стопанската активност на стабилно ниво, която се потвърждава в исторически план. За да реализира тази си функция, е необходим финансов ресурс, основен източник за набавянето на който са фискалните постъпления от данъци. Основна цел на разработката е изследването на постъпленията от данъчни приходи в условията на икономическо сътресение, породено от пандемията Ковид-19 в България, и като резултат от анализа се разкриват: двупосочната връзка между икономическата активност и постъпленията от данъчни приходи, най-значимите компоненти в структурата им, и посоката на въздействие, в резултат от пандемията Ковид-19. Пот-върждава се и съответствието между техния обем и хода на икономическия цикъл в страната.
 • Силвия Петрова Петранова
  ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ И КРИЗАТА COVID-19
  Резюме: В настоящата статия се разглежда влиянието на разразилата се през 2020 година пан-демия от COVID-19 върху сектора туризъм. И тъй като туризмът е един от основните стълбове на икономиката в България, коронавирус кризата му се... В настоящата статия се разглежда влиянието на разразилата се през 2020 година пан-демия от COVID-19 върху сектора туризъм. И тъй като туризмът е един от основните стълбове на икономиката в България, коронавирус кризата му се отразява в много отношения. Безпрецедентно е отражението на последиците от различните вълни на разпространението на опасния вирус върху организираните туристически пътувания, хотелиерството, ресторантьорството и изобщо върху туризма в България като цяло. Икономическите ефекти са неизмерими на фона на задълбочаващата се криза. В тази връзка България спешно се нуждае от инициативна стратегия, лежаща върху анализ и данни за оценка на въздействията от пандемията върху туристическия сектор, за да се използва възможността за икономическо възстановяване, устойчивост и стабилност както в разглеждания сектор, така и в националната икономика.
 • Слави Петров Джалъзов
  ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
  JEL: L83, M31.
  Резюме: В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения... В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се постигнат дълготрайни взаимоотношения с клиентите – били те настоящи или бъдещи, е необходимо общуване, което да удовлетворява и двете страни, като нараства ролята на онлайн комуникациите в тази насока. Световните тенденции в комуникационните политики при позициониране на туристическите дестинации се насочват към диференциране на предлаганите продукти, към конкретни групи и кам-пании за налагане на един бранд.
 • Снежана Веселинова Найденова
  СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ВЪЗМОЖНИ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ
  Резюме: В съвременните условия на глобализация, динамични промени и икономика, базирана на знанието, образованието е основополагащ фактор за изграждане на личности с ясно заявени граждански позиции и конкурентни предимства на пазара на... В съвременните условия на глобализация, динамични промени и икономика, базирана на знанието, образованието е основополагащ фактор за изграждане на личности с ясно заявени граждански позиции и конкурентни предимства на пазара на труда, където качеството има все по-голямо значение. В статията са разгледани основните дейности на министерството, свързани със създаване на нов образователен модел, фокусиран върху образователните потребности на отделната личност и осигуряване на качествено образование, което да гарантира бъдеща професионална реализация. Акцентира се върху съчетаването на традиционните похвати с адаптиращи се към промяната подходи и инструменти, измествайки фокуса от централизирана към децентрализирана обра-зователна политика, която да даде възможност на всеки да участва в образователния процес и да придобие личностни и професионални компетенции, необходими за успешната реализация. Изясняват се приоритетните области, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България през следващите десет години.
 • Станислав Чавдаров Младенов
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СЕКТОРИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА
  Резюме: След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция,... След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция, наречена COVID-19. Освен здравните и социалните аспекти на хуманитарната криза, COVID-19 предизвика мащабна икономическа криза поради необходимостта от социална изолация и невъзможността на редица сектори в икономиката да се адаптират към тази необичайна среда. Бързото разпространение на коронавирусната пандемия и масовият шок от мерките за нейното овладяване доведоха глобалната икономика до силно свиване. Дълбочината и силата на пандемичните въздействия върху икономиката зависят от движението на хора или на информация, като най-засегнати са секторите, при които необходимостта от социална изолация води до силно ограничаване на икономическата активност. Същевременно други сектори бенефицират от принудителната социална изолация и здравната криза, макар че съвкупният ефект от негативните и позитивните въздействия да е силно негативен за икономиката като цяло. Темпът на възстановяване ще зависи основно от правителствените мерки за подпомагане на бизнеса, както и от координацията на общоевропейско ниво за овладяване на пандемията.
 • Стефан Ангелов Пешов
  СЪЩНОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ
  JEL: H26.
  Резюме: В повечето страни петролните продукти са жизнената сила на икономиката. Петролът е неразделна част от ежедневния живот. Правителствата са разработили различни данъци върху горивата, които финансират основните услуги на държавата в... В повечето страни петролните продукти са жизнената сила на икономиката. Петролът е неразделна част от ежедневния живот. Правителствата са разработили различни данъци върху горивата, които финансират основните услуги на държавата в полза на гражданите. В много случаи тези данъци представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. В същото време голям брой правителства харчат значителна част от приходите си, за да субсидират по-ниските цени за определени горива. Тези субсидии за гориво насърчават икономическия растеж, предоставят помощ на нуждаещите се или разпределят ползите от изобилния природен ресурс на гражданите. Схемите, свързани с данъчни измами при търговията с горива, обикновено попадат в две категории: укриване на данъци и злоупотреба със субсидии. Измамите с горива обикновено включват разреждане на скъпи, обложени с данъци горива с по-евтини или ниско обложени продукти. Субсидираните горива се превръщат във фалшификати за високо обложените горива.
 • Теодор Людмилов Борисов
  РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – СПЕЦИФИКИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ
  Резюме: Настоящата статия анализира спецификите и регионалните различия на републиканската пътна мрежа в България. Стратегическото географско разположение на страната и процесът на доближаване до европейските транспортни стандарти след... Настоящата статия анализира спецификите и регионалните различия на републиканската пътна мрежа в България. Стратегическото географско разположение на страната и процесът на доближаване до европейските транспортни стандарти след присъединяването на България в Европейския съюз оказват своето влияние върху качеството и количеството на пътищата в страната. Изследването се основава на анализ на регионалния профил на транспортната мрежа въз основа на данни, измерващи състоянието на републиканската пътна мрежа спрямо „класа на пътя“ и „вида на пътната настилка“. Основният извод от изследването е, че са налични регионални различия, базирани на качеството и количеството на изградената към момента пътна мрежа. Въз основа на това транспортната инфраструктура в България може да се раздели на усъвършенстваната Южна България и развиващата се Северна България.