МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТОКИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
стоки, първоначално оценяване, историческа цена, текущо оценяване, последващо оценяване.

Резюме
Оценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски решения.

Оценяването на стоките се регламентира от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (2016). Той определя реда за оценяване и счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие с модела на историческата цена (доставната стойност). Историческата цена на стоките може да е цената на придобиване, себестойността и справедливата цена. За оценяване на стоките при тяхното изписване се предлагат два модела – за текущо и периодично прилагане на методите за отписване. Стоковите запаси се показват в баланса по модела на нетната реализируема стойност.

Най-често срещаните проблеми при отчитането на стоките са свързани с оценяването им при придобиване, продажба, изписване и обезценка. От правилното извършване на оценяването зависи и коректният финансов резултат на предприятието. Разработените практически примери обосновават избора на конкретни подходи, методи и модели за оценка на стоките в предприятията с търговска дейност.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • THE IMPACT OF FINANCIAL EDUCATION PROGRAMMES IN ISRAEL AND THE FAMILY DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS ON THE BEHAVIOUR OF YOUTH

    This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students. An analysis of the findings shows that no significant difference has been found in the scores in the areas of financial ...

  • КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

    Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е ...

  • ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

    Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че ...