ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СЕКТОРИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

Автори

Ключови думи
икономическа активност, COVID-19, икономически сектори, икономически кризи, правителствени мерки за подпомагане на бизнеса.

Резюме
След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция, наречена COVID-19. Освен здравните и социалните аспекти на хуманитарната криза, COVID-19 предизвика мащабна икономическа криза поради необходимостта от социална изолация и невъзможността на редица сектори в икономиката да се адаптират към тази необичайна среда. Бързото разпространение на коронавирусната пандемия и масовият шок от мерките за нейното овладяване доведоха глобалната икономика до силно свиване. Дълбочината и силата на пандемичните въздействия върху икономиката зависят от движението на хора или на информация, като най-засегнати са секторите, при които необходимостта от социална изолация води до силно ограничаване на икономическата активност. Същевременно други сектори бенефицират от принудителната социална изолация и здравната криза, макар че съвкупният ефект от негативните и позитивните въздействия да е силно негативен за икономиката като цяло. Темпът на възстановяване ще зависи основно от правителствените мерки за подпомагане на бизнеса, както и от координацията на общоевропейско ниво за овладяване на пандемията.

JEL Класификатор: E21, E32, E66, H50.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДПОСТАВКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА СТРЕС ТЕСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

    Настоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инстру-ментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в началото на 90-те години на ХХ век, първоначално насочени към надзора върху финансовите институции, а впоследствие ...

  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    В настоящата статия се акцентира върху финансовите аспекти и проблемите, свързани с организацията на труда и управлението на човешките ресурси в условията на пандемията от COVID-19. Отделя се внимание на правата и задълженията на работодателите и работниците в условията на пандемия и предизвикателствата пред HR специалистите. Направен е обзор на ...

  • ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

    Успешното развитие на всеки бизнес е в пряка зависимост от неговия оперативен модел на работа. С пълна сила важи и за тези търговци, опериращи в сферата на продаж-бите на хранителни продукти и напитки в дигитална среда. Това се дължи както на специфичните особености на продуктите, така и на съпътстващите дейността активности по организация на ...