АНАЛИЗ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
автомобил, пазар, Европа, България, икономика.

Резюме
Пазарът представлява съвкупност от икономически отношения, набор от условия, въз основа на които продавачите и купувачите на дадена стока или услуга влизат в контакт помежду си, като целта им е да купят или продадат дадения продукт или услуга. Автомобилният пазар представлява една динамична и развиваща се система. Към днешна дата България разполага с един от най-високо амортизираните паркове за автомобили в цяла Европа. България не е производител на леки автомобили, нейният парк се попълва от внос. Автомобилните компании в страната ни са разположени във всички региони, а фокусът е в Южна България. Конкурентното позициониране на фирмите е индикатор за техния успех в борбата за ограничени ресурси и за промените, които ръководството трябва да въведе, за да се изправи срещу конкуренти, които прилагат всички възможни инструменти за генериране на богатство и приходи от индустрията.

JEL Класификатор: L62.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • НИЪРШОРИНГЪТ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

    Постоянният конкурентен натиск, увеличаването на цените на суровините и нарастващите производствени разходи, проблемите в международните вериги на доставки изправят компаниите от различни индустрии пред допълнителни предизвикателства и са причина, много от тях да се насочат към релокация на производството. Все по-често навлиза понятието ниършоринг ...

  • ПРЕДПОСТАВКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА СТРЕС ТЕСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

    Настоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инстру-ментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в началото на 90-те години на ХХ век, първоначално насочени към надзора върху финансовите институции, а впоследствие ...

  • ПАРИЧНАТА ДИНАМИКА КАТО ФАКТОР НА ГЕНЕРАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИКАТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ – КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и въпросът, правилно или грешно е да се таргетират номинални нива на дохода или номиналния БВП с оглед на модерните начини за ...