АНАЛИЗ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
автомобил, пазар, Европа, България, икономика.

Резюме
Пазарът представлява съвкупност от икономически отношения, набор от условия, въз основа на които продавачите и купувачите на дадена стока или услуга влизат в контакт помежду си, като целта им е да купят или продадат дадения продукт или услуга. Автомобилният пазар представлява една динамична и развиваща се система. Към днешна дата България разполага с един от най-високо амортизираните паркове за автомобили в цяла Европа. България не е производител на леки автомобили, нейният парк се попълва от внос. Автомобилните компании в страната ни са разположени във всички региони, а фокусът е в Южна България. Конкурентното позициониране на фирмите е индикатор за техния успех в борбата за ограничени ресурси и за промените, които ръководството трябва да въведе, за да се изправи срещу конкуренти, които прилагат всички възможни инструменти за генериране на богатство и приходи от индустрията.

JEL Класификатор: L62.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЕКТНИ ЕКИПИ

    Целта на публикацията е да се изследват предизвикателствата пред въвеждането на гъвкав подход за управление на проекти и да се проследи емпирично неговия принос за подобряване продуктивността на проектните екипи. Емпирично е изследван ефектът от трансфера към гъвкаво управление в IT отдела на голяма ритейл компания, прове-дено в два етапа – преди ...

  • СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ КАТО ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА, КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА БАНКИТЕ

    : Банките имат много важна роля в икономиката и от тяхната стабилност в значителна степен зависи развитието на икономическата система. Надеждността на банковата система и доверието в нея са отговорност на всяка отделна банкова институция, но най-вече на централните банки като регулаторни и надзорни органи. Показателите за общата капиталова ...

  • НОВИ ПОЛИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Икономическата рецесия и пандемията засегнаха дейността на малките и средните предприятия (МСП), които съставляват 99% от дружествата в ЕС и осигуряват две трети от работните места в частния сектор. Те имат съществен принос и за българската икономика, въпреки че секторът в България изостава по много от ключовите показатели, измерващи средата за ...