ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЕКИПИ

Автори

Ключови думи
проект, проектен екип, ръководител на проект, управление на проектен екип, ефективност на проектен екип.

Резюме
В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа. Представени са ключови модели, свързани с проектната екипна ефективност, на чиято основа са формулирани съответни обобщения и изводи.

JEL Класификатор: J24, M20, M21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МОРАЛЕН РИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНФЛИКТА “ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ“ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

    Теорията за „морален риск“ възниква в застрахователната литература и разглежда индивидуалното поведение на застрахования. По този начин застраховането само по себе си увеличава броят и видовете събития, които смятаме за неблагоприятни и разчитат на колективна отговорност или иначе казано, застраховката поражда още и повече застраховки. Конфликтът ...

  • РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – СПЕЦИФИКИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ

    Настоящата статия анализира спецификите и регионалните различия на републиканската пътна мрежа в България. Стратегическото географско разположение на страната и процесът на доближаване до европейските транспортни стандарти след присъединяването на България в Европейския съюз оказват своето влияние върху качеството и количеството на пътищата в ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТОКИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Оценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски решения. Оценяването на стоките се регламентира от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (2016). Той определя ...