ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНСОЛИДАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
банкова ефективност, търговски банки, консолидация.

Резюме
Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по консолидация. Понеже все повече от финансовите продукти и услуги се предлагат извън традицион-ния банков сектор, финансовите технологии и „банките в сянка“ оказват натиск върху банковите институции да предприемат стъпката към консолидация. Основните предимства, които консолидацията предоставя са растеж, синергия, ограничаване на конкуренция и ефективност. Основната цел на тази разработка е да проследи банковата ефективност преди и след процеса по консолидация в българския банков сектор и да се направи заключение, постига ли се по-голяма ефективност след сливанията и поглъ-щанията или не.

JEL Класификатор: G2, G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОТРЕБНОСТ ОТ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

    Настоящото изследване анализира икономическата и фискалната политика на държавата като инструмент за определяне на макроикономическите пропорции. Обследват се реформите в данъчната система и функцията им за насърчаването на чуждестранните инвестиции, икономическия растеж и заетостта в България. Акцентира се върху необходимите промени, които да ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТОКИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Оценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски решения. Оценяването на стоките се регламентира от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (2016). Той определя ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В МУЛТИКУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

    Конфликтите са неразделна част от живота на организацията. В повечето организации възникват и се развиват много и различни видове конфликти. Предпоставка за това са постоянните взаимодействия между различните субекти: индивиди и групи в процеса на тяхната съвместна дейност и общуване. Източниците на конфликти са разнообразни – от структурните ...