ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНСОЛИДАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

Автори

Ключови думи
банкова ефективност, търговски банки, консолидация.

Резюме
Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по консолидация. Понеже все повече от финансовите продукти и услуги се предлагат извън традицион-ния банков сектор, финансовите технологии и „банките в сянка“ оказват натиск върху банковите институции да предприемат стъпката към консолидация. Основните предимства, които консолидацията предоставя са растеж, синергия, ограничаване на конкуренция и ефективност. Основната цел на тази разработка е да проследи банковата ефективност преди и след процеса по консолидация в българския банков сектор и да се направи заключение, постига ли се по-голяма ефективност след сливанията и поглъ-щанията или не.

JEL Класификатор: G2, G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ И КРИЗАТА COVID-19

    В настоящата статия се разглежда влиянието на разразилата се през 2020 година пан-демия от COVID-19 върху сектора туризъм. И тъй като туризмът е един от основните стълбове на икономиката в България, коронавирус кризата му се отразява в много отношения. Безпрецедентно е отражението на последиците от различните вълни на разпространението на опасния ...

  • ПАРИЧНАТА ДИНАМИКА КАТО ФАКТОР НА ГЕНЕРАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИКАТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ – КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и въпросът, правилно или грешно е да се таргетират номинални нива на дохода или номиналния БВП с оглед на модерните начини за ...

  • THE IMPACT OF FINANCIAL EDUCATION PROGRAMMES IN ISRAEL AND THE FAMILY DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS ON THE BEHAVIOUR OF YOUTH

    This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students. An analysis of the findings shows that no significant difference has been found in the scores in the areas of financial ...