СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ КАТО ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА, КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА БАНКИТЕ

Автори

Ключови думи
риск мениджмънт, стрес тестове, капиталови изисквания, банков сектор.

Резюме
: Банките имат много важна роля в икономиката и от тяхната стабилност в значителна степен зависи развитието на икономическата система. Надеждността на банковата система и доверието в нея са отговорност на всяка отделна банкова институция, но най-вече на централните банки като регулаторни и надзорни органи. Показателите за общата капиталова адекватност, за адекватността на базовия капитал от първи ред (СЕТ 1) и за ликвидността са в основата на финансовата стабилност и платежоспособност на банките, поради което са обхванати от строга регулаторна рамка, в която ясно са регламентирани отчетността, мониторингът и контролът, провеждани от надзорните органи. Целта на изследването е да представи необходимостта от стрес тестове на банките и емпирично да докаже универсалността им като метод за интегрална оценка на управлението на риска, качеството на активите и устойчивостта на банките на базата на концептуален модел според изискванията на Базел III и апробирането му чрез множествен регресионен модел, изследващ връзката между капиталовата база (СЕТ 1) и комбинацията от независими (факторни) променливи.

JEL Класификатор: G21, G22, G28.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНСОЛИДАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

    Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по консолидация. Понеже все повече от финансовите продукти и услуги се предлагат извън традицион-ния банков сектор, ...

  • РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – СПЕЦИФИКИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ

    Настоящата статия анализира спецификите и регионалните различия на републиканската пътна мрежа в България. Стратегическото географско разположение на страната и процесът на доближаване до европейските транспортни стандарти след присъединяването на България в Европейския съюз оказват своето влияние върху качеството и количеството на пътищата в ...

  • АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ ПАЗАР

    Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип, анализирането на тяхната дейност посредством количествените измерители предоставя широка информационна ценност за всяка ...