НИЪРШОРИНГЪТ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
офшоринг, ниършоринг, ПЧИ.

Резюме
Постоянният конкурентен натиск, увеличаването на цените на суровините и нарастващите производствени разходи, проблемите в международните вериги на доставки изправят компаниите от различни индустрии пред допълнителни предизвикателства и са причина, много от тях да се насочат към релокация на производството. Все по-често навлиза понятието ниършоринг – процес на преместване на производството или друга икономическа дейност в близки в географско и културно отношение страни. Премест-ването на производството или разширяването на производствените мощности в друга страна е свързано с чуждестранна инвестиция. България има всички характеристики на атрактивна дестинация за ниършоринг и нереализиран капацитет по отношение на включване във веригите на доставки на компании от Европа. Възползвайки се от предимствата на страната, съществуват редица възможности за привличане на преки чуж-дестранни инвестиции от компании, които търсят съкращаване на веригите на доставки и инвестиране в страни, предлагащи всички предимства на единния европейски пазар.

JEL Класификатор: D2, Е2, F2, H2, J3.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

    Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че ...

  • СТРУКТУРНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ И ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (2010 – 2020)

    Настоящото научно изследване е насочено към установяване степента на диспропорции в динамиката и структурните различия между инвестиционните потоци от преки чуждестранни и от вътрешни инвестиции по години и по отрасли в България за перио-да 2010 – 2020 г. На основата на сравнителен анализ е установено, че средногодишният прираст на ПЧИ е с ...

  • ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

    Устойчивото развитие, разбирано като начина на реакция на потребностите на сегашните поколения, без да се ограничават възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения, представлява балансирано взаимодействие между компонентите обкръжаваща среда, социална справедливост и отговорност и зелена икономика. В настоящата статия се ...