РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – СПЕЦИФИКИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ

Автори

Ключови думи
пътна инфраструктура, регионални различия, транспортна мрежа.

Резюме
Настоящата статия анализира спецификите и регионалните различия на републиканската пътна мрежа в България. Стратегическото географско разположение на страната и процесът на доближаване до европейските транспортни стандарти след присъединяването на България в Европейския съюз оказват своето влияние върху качеството и количеството на пътищата в страната. Изследването се основава на анализ на регионалния профил на транспортната мрежа въз основа на данни, измерващи състоянието на републиканската пътна мрежа спрямо „класа на пътя“ и „вида на пътната настилка“. Основният извод от изследването е, че са налични регионални различия, базирани на качеството и количеството на изградената към момента пътна мрежа. Въз основа на това транспортната инфраструктура в България може да се раздели на усъвършенстваната Южна България и развиващата се Северна България.

JEL Класификатор: R40, R58.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

    Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е ...

  • МОРАЛЕН РИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНФЛИКТА “ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ“ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

    Теорията за „морален риск“ възниква в застрахователната литература и разглежда индивидуалното поведение на застрахования. По този начин застраховането само по себе си увеличава броят и видовете събития, които смятаме за неблагоприятни и разчитат на колективна отговорност или иначе казано, застраховката поражда още и повече застраховки. Конфликтът ...

  • ПАРИЧНАТА ДИНАМИКА КАТО ФАКТОР НА ГЕНЕРАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИКАТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ – КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и въпросът, правилно или грешно е да се таргетират номинални нива на дохода или номиналния БВП с оглед на модерните начини за ...