ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФОРМИРАНЕТО И БЮДЖЕТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА

Автори

Ключови думи
младежки политики, младеж, спорт, стратегия, образование, държавна политика, доброволчество, мобилност, интегриране.

Резюме
Осигуряването на разнообразни и подлежащи на развитие младежки политики е от ключово значение за развитието на сектор "Младеж и спорт" в държавата. Детайлизирането на политиките чрез диалог между младите хора, общините и държавата и привеждането им във вид на стратегия ще допринесат за развитието на компетентни младежи и работещи граждански организации.

JEL Класификатор: H 59, I 28
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНСОЛИДАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

    Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по консолидация. Понеже все повече от финансовите продукти и услуги се предлагат извън традицион-ния банков сектор, ...

  • КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

    Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е ...

  • ПАРИЧНАТА ДИНАМИКА КАТО ФАКТОР НА ГЕНЕРАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИКАТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ – КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и въпросът, правилно или грешно е да се таргетират номинални нива на дохода или номиналния БВП с оглед на модерните начини за ...