ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, глобални цели за устойчиво развитие, стратегически цели, стратегически оси.

Резюме
Устойчивото развитие, разбирано като начина на реакция на потребностите на сегашните поколения, без да се ограничават възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения, представлява балансирано взаимодействие между компонентите обкръжаваща среда, социална справедливост и отговорност и зелена икономика. В настоящата статия се оценява напредъкът на България при изпълнението на глобалните цели за устойчиво развитие (ЦУР). Анализират се ключови фактори и документи, оказващи въздействие върху изпълнението. Маркират се инициативи и решения, с потенциал да ускорят развитието на процеса.

JEL Класификатор: M21, O11.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ВЪЗМОЖНИ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ

    В съвременните условия на глобализация, динамични промени и икономика, базирана на знанието, образованието е основополагащ фактор за изграждане на личности с ясно заявени граждански позиции и конкурентни предимства на пазара на труда, където качеството има все по-голямо значение. В статията са разгледани основните дейности на министерството, ...

  • БИЗНЕС МОДЕЛИ И ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРИХОДИ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

    Електронната търговия играе все по-важна роля в съвременната икономика и се превръща във все по-доминантен дистрибутивен канал, особено в условия на пандемия. С цел по-комплексно изследване и цялостно разбиране на съвременната електронна търговия настоящата статия цели изясняване на приложимите и специфичните само за нея бизнес модели за ...

  • КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

    Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е ...