ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19

Автори

Ключови думи
Ковид-19, данъци, данъчни приходи, данъчна система, публичен сектор.

Резюме
Пандемията Ковид-19 повлия световната икономика и не остави изолирана нито една страна. Ролята на държавата и публичния сектор в условията на подобни извънредни обстоятелства (войни, пандемии, бедствия) се предопределя от икономическите й функции, и вчастност – запазване стопанската активност на стабилно ниво, която се потвърждава в исторически план. За да реализира тази си функция, е необходим финансов ресурс, основен източник за набавянето на който са фискалните постъпления от данъци. Основна цел на разработката е изследването на постъпленията от данъчни приходи в условията на икономическо сътресение, породено от пандемията Ковид-19 в България, и като резултат от анализа се разкриват: двупосочната връзка между икономическата активност и постъпленията от данъчни приходи, най-значимите компоненти в структурата им, и посоката на въздействие, в резултат от пандемията Ковид-19. Пот-върждава се и съответствието между техния обем и хода на икономическия цикъл в страната.

JEL Класификатор: H20; H61; I18.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪЩНОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ

    В повечето страни петролните продукти са жизнената сила на икономиката. Петролът е неразделна част от ежедневния живот. Правителствата са разработили различни данъци върху горивата, които финансират основните услуги на държавата в полза на гражданите. В много случаи тези данъци представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. В ...

  • ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

    Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЯ

    В тази статия ще се обърне сериозно внимание на възможностите и на приоритетите при създаването на ред в медийното пространство в Република Северна Македония. Нуждата от развитието на медийния плурализъм е безспорна. Разбира се, тази разработка ще се занимава и с фалшиви новини, проблем, който изглежда глобален, и пред който са изправени всички ...