ПРЕДПОСТАВКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА СТРЕС ТЕСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Автори

Ключови думи
стрес тест, финанси, бюджетен баланс, дълг.

Резюме
Настоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инстру-ментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в началото на 90-те години на ХХ век, първоначално насочени към надзора върху финансовите институции, а впоследствие развили се към анализ устойчивостта на публичните финанси – публичният дълг и бюджетният баланс. Детайлно внимание е обърнато на подхода на ЕС за анализ състоянието на държавния бюджет, като е откроен моделът за оценка на т.нар. циклично изгладен бюджетен баланс (CABB). Представен е и алтернативен мо-дел за неговата оценка, а именно динамичен модел на общо равновесие (DSGE), като е направено сравнение между резултатите на двата модела и са разгледани техните по-ложителни и отрицателни страни. Сравнението показва, че моделът на ЕК има значително проциклично въздействие върху бюджетните цели спрямо резултатите от DSGE модела, което поставя въпросът, дали стабилициращият ефект на фискалната рамка на ЕС е пригоден за предизвикателствата на една дълбока и продължителна криза.

JEL Класификатор: C53, C54, E61, E62, H63, H68.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БАЛКАНСКИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ

    Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога и Унгария. Балканите, благодарение на своето местоположение, са били място на сблъсък интересите на големите сили – ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СЕКТОРИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

    След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция, наречена COVID-19. Освен здравните и социалните аспекти на хуманитарната криза, COVID-19 предизвика мащабна икономическа ...

  • НИЪРШОРИНГЪТ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

    Постоянният конкурентен натиск, увеличаването на цените на суровините и нарастващите производствени разходи, проблемите в международните вериги на доставки изправят компаниите от различни индустрии пред допълнителни предизвикателства и са причина, много от тях да се насочат към релокация на производството. Все по-често навлиза понятието ниършоринг ...