АНАЛИЗ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
транспортна логистика, товарен автомобилен транспорт, регресионен анализ.

Резюме
В изследването са характеризирани основни понятия, свързани с логистиката, транс-порта като цяло, като конкретиката попада върху товарния автомобилен транспорт, вследствие на което е разкрита двойствената природа – макроикономическа и микроикономическа, и важността му като водещ елемент при осъществяване на връзките във веригите за доставки между предприятията, отраслите и държавите. Изследователската стратегия включва построяването на методическа рамка, обхващаща четири етапа – информационно осигуряване на изследването, избор на основни показатели и индикатори, отчитане на тенденциите в избраните индикатори за изследвания период посредством илюстрирането им чрез построяване на регресионна линия на права и тестване на връзките и зависимостите между избраните индикатори чрез регресионен модел.

Емпиричният анализ е проведен чрез използването на информация от базата данни на OECD за представянето на товарния автомобилен транспорт. За теоретичния и емпиричния анализ са използвани методите на индукция, дедукция, анализ чрез графичен метод, корелационен и регресионен анализ. В резултат на анализа могат да се откроят следните по-важни моменти – забавено нарастване на работата, извършена от товарния автомобилен транспорт в сравнение с нарастването на БВП, и намаление в размера на извършените товарни превози вследствие внасянето на пакета „Мобилност“ след 2017 г. Резултатите от извършения регресионен анализ показват, че за изследвания период индикаторите, характеризиращи извършената работа от товарния автомобилен транспорт, имат правопропорционална зависимост със зависимата променлива, но много ниски стойности, а индикаторите, описващи инфраструктурата, имат обратнопропорционална връзка със зависимата променлива.

JEL Класификатор: R40, R42.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЕКИПИ

    В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа. Представени са ключови модели, свързани с проектната екипна ефективност, на чиято основа са формулирани съответни ...

  • THE IMPACT OF FINANCIAL EDUCATION PROGRAMMES IN ISRAEL AND THE FAMILY DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS ON THE BEHAVIOUR OF YOUTH

    This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students. An analysis of the findings shows that no significant difference has been found in the scores in the areas of financial ...

  • ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

    Успешното развитие на всеки бизнес е в пряка зависимост от неговия оперативен модел на работа. С пълна сила важи и за тези търговци, опериращи в сферата на продаж-бите на хранителни продукти и напитки в дигитална среда. Това се дължи както на специфичните особености на продуктите, така и на съпътстващите дейността активности по организация на ...