ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

Автори

Ключови думи
Северозападен район за планиране, регионално развитие, NUTS-2.

Резюме
Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на финансиранията, програмите и техните процентни съотношения спрямо общата численост за областта. Периодът, който се разглежда, обхваща актуалните данни за програмен период 2014 – 2020 г. Извършеният анализ показва, че доминиращо значение в развитието на Северозападния район за планиране има обл. Враца с реализирани проекти за близо половин милиард и най-висока стойност на проектите, разпределени на един жител, следвана от обл. Плевен, която има най-много сключени договори за финансиране.

JEL Класификатор: R10, R51, R58.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

    Днешната цифрова ера изисква придобиването на съвременни знания и умения, позволяващи на гражданите достъпно използване на актуални технологии. Постоянното развитие на технологиите увеличава търсенето на усъвършенствани подходи за образование. Стремежът към разработване на адекватни модели за учене през целия живот ще предостави възможност на ...

  • ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19

    Пандемията Ковид-19 повлия световната икономика и не остави изолирана нито една страна. Ролята на държавата и публичния сектор в условията на подобни извънредни обстоятелства (войни, пандемии, бедствия) се предопределя от икономическите й функции, и вчастност – запазване стопанската активност на стабилно ниво, която се потвърждава в исторически ...

  • БИЗНЕС МОДЕЛИ И ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРИХОДИ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

    Електронната търговия играе все по-важна роля в съвременната икономика и се превръща във все по-доминантен дистрибутивен канал, особено в условия на пандемия. С цел по-комплексно изследване и цялостно разбиране на съвременната електронна търговия настоящата статия цели изясняване на приложимите и специфичните само за нея бизнес модели за ...