ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА – ИКОНОМИЧЕСКИ РАКУРСИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
петрол, цена на петрола, фактори за формиране на цената на петрола, ценови анализ, динамика.

Резюме
Ключово понятие в настоящото изложение е „динамиката на цената на петрола и фак-торите, които влияят върху нея“, под което се разбират всички вариации в цената на петрола, независимо от размера на цената на петрола и производните му, като за всяко рязко и неочаквано повишение на цената над равнища, които са характерни за даден период преди съответната рязка амплитуда, се използва понятието „петролен шок“. Факторите, формиращи цената на петрола, са разнообразни и оказват различно въздействие. Подобно на цените на другите суровини, цената на суровия петрол претърпява широки колебания по време на недостиг или свръхпредлагане. Цикълът на цената на суровия петрол може да продължи няколко години в отговор на промените в търсенето, както и на доставките от страна на ОПЕК и извън нея. Обсъждат се формирането на цените на петрола и производните му, на различните фактори, оказващи влияние върху цената на петрола, на геополитическите събития, търсенето на предлагане и за-пасите – особено в условията на пандемия, търговията и икономиката и се достига до извода, че цената на петрола не е постоянна величина и константно се влияе от търсенето и потреблението.

JEL Класификатор: E32, F37.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • THE IMPACT OF FINANCIAL EDUCATION PROGRAMMES IN ISRAEL AND THE FAMILY DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS ON THE BEHAVIOUR OF YOUTH

    This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students. An analysis of the findings shows that no significant difference has been found in the scores in the areas of financial ...

  • БАЛКАНСКИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ

    Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога и Унгария. Балканите, благодарение на своето местоположение, са били място на сблъсък интересите на големите сили – ...

  • НОВИ ПОЛИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Икономическата рецесия и пандемията засегнаха дейността на малките и средните предприятия (МСП), които съставляват 99% от дружествата в ЕС и осигуряват две трети от работните места в частния сектор. Те имат съществен принос и за българската икономика, въпреки че секторът в България изостава по много от ключовите показатели, измерващи средата за ...