ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА – ИКОНОМИЧЕСКИ РАКУРСИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
петрол, цена на петрола, фактори за формиране на цената на петрола, ценови анализ, динамика.

Резюме
Ключово понятие в настоящото изложение е „динамиката на цената на петрола и фак-торите, които влияят върху нея“, под което се разбират всички вариации в цената на петрола, независимо от размера на цената на петрола и производните му, като за всяко рязко и неочаквано повишение на цената над равнища, които са характерни за даден период преди съответната рязка амплитуда, се използва понятието „петролен шок“. Факторите, формиращи цената на петрола, са разнообразни и оказват различно въздействие. Подобно на цените на другите суровини, цената на суровия петрол претърпява широки колебания по време на недостиг или свръхпредлагане. Цикълът на цената на суровия петрол може да продължи няколко години в отговор на промените в търсенето, както и на доставките от страна на ОПЕК и извън нея. Обсъждат се формирането на цените на петрола и производните му, на различните фактори, оказващи влияние върху цената на петрола, на геополитическите събития, търсенето на предлагане и за-пасите – особено в условията на пандемия, търговията и икономиката и се достига до извода, че цената на петрола не е постоянна величина и константно се влияе от търсенето и потреблението.

JEL Класификатор: E32, F37.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ВЪЗМОЖНИ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ

    В съвременните условия на глобализация, динамични промени и икономика, базирана на знанието, образованието е основополагащ фактор за изграждане на личности с ясно заявени граждански позиции и конкурентни предимства на пазара на труда, където качеството има все по-голямо значение. В статията са разгледани основните дейности на министерството, ...

  • ПАРИЧНАТА ДИНАМИКА КАТО ФАКТОР НА ГЕНЕРАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ В ИКОНОМИКАТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ – КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Изследването разглежда ролята на паричното предлагане и концепцията за номинално (парично) генерално равновесие в светлината на основните теории за икономическия цикъл. Те са разглеждани в сравнителен план, като се поставя и въпросът, правилно или грешно е да се таргетират номинални нива на дохода или номиналния БВП с оглед на модерните начини за ...

  • ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

    Успешното развитие на всеки бизнес е в пряка зависимост от неговия оперативен модел на работа. С пълна сила важи и за тези търговци, опериращи в сферата на продаж-бите на хранителни продукти и напитки в дигитална среда. Това се дължи както на специфичните особености на продуктите, така и на съпътстващите дейността активности по организация на ...