КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
цифровизация, цифрово управление, дигитализация, дигитални технологии.

Резюме
Днешната цифрова ера изисква придобиването на съвременни знания и умения, позволяващи на гражданите достъпно използване на актуални технологии. Постоянното развитие на технологиите увеличава търсенето на усъвършенствани подходи за образование. Стремежът към разработване на адекватни модели за учене през целия живот ще предостави възможност на хората от всички възрасти придобиването на умения, необходими за разбиране и работа в настоящите условия.

Масовото навлизане на цифрови технологии е характерно за всички сектори на икономиката. Бързото развитие на цифровите иновации са възможност е икономически растеж.

JEL Класификатор: Q55, Q01, O32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

    Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

    В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СЕКТОРИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

    След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция, наречена COVID-19. Освен здравните и социалните аспекти на хуманитарната криза, COVID-19 предизвика мащабна икономическа ...