КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
цифровизация, цифрово управление, дигитализация, дигитални технологии.

Резюме
Днешната цифрова ера изисква придобиването на съвременни знания и умения, позволяващи на гражданите достъпно използване на актуални технологии. Постоянното развитие на технологиите увеличава търсенето на усъвършенствани подходи за образование. Стремежът към разработване на адекватни модели за учене през целия живот ще предостави възможност на хората от всички възрасти придобиването на умения, необходими за разбиране и работа в настоящите условия.

Масовото навлизане на цифрови технологии е характерно за всички сектори на икономиката. Бързото развитие на цифровите иновации са възможност е икономически растеж.

JEL Класификатор: Q55, Q01, O32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЯ

    В тази статия ще се обърне сериозно внимание на възможностите и на приоритетите при създаването на ред в медийното пространство в Република Северна Македония. Нуждата от развитието на медийния плурализъм е безспорна. Разбира се, тази разработка ще се занимава и с фалшиви новини, проблем, който изглежда глобален, и пред който са изправени всички ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНСОЛИДАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

    Негативното отражение на глобалната финансова криза е причина за увеличаването на различни преструктурирания в банковия сектор както в световен мащаб, така и в Европа. Тези преструктурирания се намират в лицето на процесите по консолидация. Понеже все повече от финансовите продукти и услуги се предлагат извън традицион-ния банков сектор, ...

  • КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат общозастрахователните компании, лицензирани от Комисията за финансов надзор в България, и сключените договори по обществени ...