ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
комуникационен процес, комуникационна политика, онлайн комуникация, корпоративния сайт, туризъм.

Резюме
В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се постигнат дълготрайни взаимоотношения с клиентите – били те настоящи или бъдещи, е необходимо общуване, което да удовлетворява и двете страни, като нараства ролята на онлайн комуникациите в тази насока. Световните тенденции в комуникационните политики при позициониране на туристическите дестинации се насочват към диференциране на предлаганите продукти, към конкретни групи и кам-пании за налагане на един бранд.

JEL Класификатор: L83, M31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ И ОТЧИТАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата работа има за цел да разгледа характеристиките на ревизионния акт като основен юридически факт в данъчното облагане, като посочи значението му за еднаквото прилагане на данъчните закони спрямо всички данъчни субекти, а така също и за борбата с икономиката в сянка. В резултат аргументирано се потвърждава ефективността на ревизионните ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СЕКТОРИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

    След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция, наречена COVID-19. Освен здравните и социалните аспекти на хуманитарната криза, COVID-19 предизвика мащабна икономическа ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕНЗИВНОСТТА НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА РАЗВИТИЕТО НА TEN-T

    В настоящата статия се поставя фокус върху проблема за нарастващата интензивност от автомобилен трафик в България, породен от осигуряването на европейската транспортна мрежа (TEN-T) за вътрешен и международен транспорт. Класическото разбиране за транспортната инфраструктура в 21 век търпи своето развитие поради изпреварващото нарастване на броя ...