УСТОЙЧИВОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Автори

Ключови думи
устойчивост, устойчиво развитие, въглероден диоксид, CO2, предприемачество, стойност на фирма.

Резюме
Замърсяването на околната страна, деградацията на общества и икономическа нестабилност, значително популярни теми през последните няколко десетилетия, са заплаха за съществуването както на предприятия, така и на човечеството. Като водеща сила в световната икономика, предприятията от всякакви размери, трябва да предприемат действия за стабилизиране на тези фактори с цел подсигуряване на собственото си и световното съществуване. Единственият начин да се постигне това, е чрез устойчиви практики, които не само да намалят или неутрализират деградацията на околната среда обществото и икономиката, а да допринесат за тяхното обединено процъфтяване.

Целта на изследването, е да се представи ефектът от повишаването на устойчи-востта на дадена фирма върху нейната стойност. В началния си стадий проучването е направено на база литературен преглед, изследвайки основен замърсител на природата и дефиниране обхвата на тематиката, произхождаща от дефиницията на термина „устойчивост“. В продължение изследването разглежда повишаването на устойчивостта на предприятия и представя ефекта в резултат от това действие.

JEL Класификатор: A29, L22, M14 Q01, Q56.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЕКИПИ

    В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа. Представени са ключови модели, свързани с проектната екипна ефективност, на чиято основа са формулирани съответни ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В МУЛТИКУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

    Конфликтите са неразделна част от живота на организацията. В повечето организации възникват и се развиват много и различни видове конфликти. Предпоставка за това са постоянните взаимодействия между различните субекти: индивиди и групи в процеса на тяхната съвместна дейност и общуване. Източниците на конфликти са разнообразни – от структурните ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЯ

    В тази статия ще се обърне сериозно внимание на възможностите и на приоритетите при създаването на ред в медийното пространство в Република Северна Македония. Нуждата от развитието на медийния плурализъм е безспорна. Разбира се, тази разработка ще се занимава и с фалшиви новини, проблем, който изглежда глобален, и пред който са изправени всички ...