ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Автори

Ключови думи
оперативен модел, онлайн продажби, доставка на хранителни продукти.

Резюме
Успешното развитие на всеки бизнес е в пряка зависимост от неговия оперативен модел на работа. С пълна сила важи и за тези търговци, опериращи в сферата на продаж-бите на хранителни продукти и напитки в дигитална среда. Това се дължи както на специфичните особености на продуктите, така и на съпътстващите дейността активности по организация на склада, избор на продуктов асортимент, подбор на методите за доставка на поръчките и модел на клиентско обслужване. Целта на настоящата разработка е анализиране възможните оперативни модели за търговия на хранителни стоки и напитки в дигитална среда и извеждане на основните им позитиви и негативи. От настоящата разработка може да се изведе като основен извод, че изборът на модел за търговия в дигитална среда е определящ за успеха на бизнеса, както и за възможностите за скалируемостта му.

JEL Класификатор: F1, F19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕНЗИВНОСТТА НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА РАЗВИТИЕТО НА TEN-T

    В настоящата статия се поставя фокус върху проблема за нарастващата интензивност от автомобилен трафик в България, породен от осигуряването на европейската транспортна мрежа (TEN-T) за вътрешен и международен транспорт. Класическото разбиране за транспортната инфраструктура в 21 век търпи своето развитие поради изпреварващото нарастване на броя ...

  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

    Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на ...

  • НОВИ ПОЛИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Икономическата рецесия и пандемията засегнаха дейността на малките и средните предприятия (МСП), които съставляват 99% от дружествата в ЕС и осигуряват две трети от работните места в частния сектор. Те имат съществен принос и за българската икономика, въпреки че секторът в България изостава по много от ключовите показатели, измерващи средата за ...