УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ В МУЛТИКУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
управление на конфликти, мултикултурни организации, екипи.

Резюме
Конфликтите са неразделна част от живота на организацията. В повечето организации възникват и се развиват много и различни видове конфликти. Предпоставка за това са постоянните взаимодействия между различните субекти: индивиди и групи в процеса на тяхната съвместна дейност и общуване. Източниците на конфликти са разнообразни – от структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите, ценностите или интересите на индивидите.

В мултикултурните организации източници на конфликт могат да бъдат разли-чията в езика, вярванията, ценностите, традициите, обичаите. Мениджърите първо трябва да разберат причините за тези конфликти в мултикултурните организации и след това успешно да се справят с тяхното разрешаване.

Целта на тази разработка е да се представят някои особености на конфликтите в мултикултурни организации на базата на литературни източници и да се очертаят въз-можни стратегии за справяне с конфликти в мултикултурни организации.

JEL Класификатор: M12, M14.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

    Днешната цифрова ера изисква придобиването на съвременни знания и умения, позволяващи на гражданите достъпно използване на актуални технологии. Постоянното развитие на технологиите увеличава търсенето на усъвършенствани подходи за образование. Стремежът към разработване на адекватни модели за учене през целия живот ще предостави възможност на ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТОКИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Оценяването на стоките в предприятията с търговска дейност е една от най-важните задачи. Правилното първоначално, текущо и последващо оценяване на стоките е от съществено значение за вземането на адекватни счетоводни и управленски решения. Оценяването на стоките се регламентира от СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси (2016). Той определя ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СЕКТОРИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

    След десетилетие на икономически растеж и оптимизъм за продължителен стопански и социален възход светът се събуди в кошмара на бързо разпростираща се епидемия, скоро прераснала в глобална пандемия – коронавирусната инфекция, наречена COVID-19. Освен здравните и социалните аспекти на хуманитарната криза, COVID-19 предизвика мащабна икономическа ...