МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ И ОТЧИТАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
ревизионен акт, икономика в сянка, данъчно задължение, данъчна система .

Резюме
Настоящата работа има за цел да разгледа характеристиките на ревизионния акт като основен юридически факт в данъчното облагане, като посочи значението му за еднаквото прилагане на данъчните закони спрямо всички данъчни субекти, а така също и за борбата с икономиката в сянка. В резултат аргументирано се потвърждава ефективността на ревизионните актове, издавани от органите по приходите при НАП, и тяхното значение в борбата с икономиката в сянка и по-конкретно зависимостта от високата разкриваемост на нарушенията и отклоненията от закона.

JEL Класификатор: H20, H71, K34
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪЩНОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ

    В повечето страни петролните продукти са жизнената сила на икономиката. Петролът е неразделна част от ежедневния живот. Правителствата са разработили различни данъци върху горивата, които финансират основните услуги на държавата в полза на гражданите. В много случаи тези данъци представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. В ...

  • ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА – ИКОНОМИЧЕСКИ РАКУРСИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

    Ключово понятие в настоящото изложение е „динамиката на цената на петрола и фак-торите, които влияят върху нея“, под което се разбират всички вариации в цената на петрола, независимо от размера на цената на петрола и производните му, като за всяко рязко и неочаквано повишение на цената над равнища, които са характерни за даден период преди ...

  • БАЛКАНСКИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ

    Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога и Унгария. Балканите, благодарение на своето местоположение, са били място на сблъсък интересите на големите сили – ...