МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ И ОТЧИТАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
ревизионен акт, икономика в сянка, данъчно задължение, данъчна система .

Резюме
Настоящата работа има за цел да разгледа характеристиките на ревизионния акт като основен юридически факт в данъчното облагане, като посочи значението му за еднаквото прилагане на данъчните закони спрямо всички данъчни субекти, а така също и за борбата с икономиката в сянка. В резултат аргументирано се потвърждава ефективността на ревизионните актове, издавани от органите по приходите при НАП, и тяхното значение в борбата с икономиката в сянка и по-конкретно зависимостта от високата разкриваемост на нарушенията и отклоненията от закона.

JEL Класификатор: H20, H71, K34
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ ПАЗАР

    Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип, анализирането на тяхната дейност посредством количествените измерители предоставя широка информационна ценност за всяка ...

  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЕКИПИ

    В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа. Представени са ключови модели, свързани с проектната екипна ефективност, на чиято основа са формулирани съответни ...

  • РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – СПЕЦИФИКИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ

    Настоящата статия анализира спецификите и регионалните различия на републиканската пътна мрежа в България. Стратегическото географско разположение на страната и процесът на доближаване до европейските транспортни стандарти след присъединяването на България в Европейския съюз оказват своето влияние върху качеството и количеството на пътищата в ...