ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Автори

Ключови думи
финансови аспекти, трудово законодателство, човешки ресурси, HR специалисти.

Резюме
В настоящата статия се акцентира върху финансовите аспекти и проблемите, свързани с организацията на труда и управлението на човешките ресурси в условията на пандемията от COVID-19. Отделя се внимание на правата и задълженията на работодателите и работниците в условията на пандемия и предизвикателствата пред HR специалистите. Направен е обзор на нормативната уредба относно въведените мерки и ограничения, засягащи работодатели и служители. Разглежда се нововъведението „Зелен серти-фикат“ като необходимост за рестарт на икономиката или ограничаване на правата и свободите на гражданите.

В заключение са изведени основни изводи за необходимост от внедряване на нови интегрирани модели за управление на човешките ресурси в България и същите са конкретизирани. Новите интегрирани модели на управление са базирани на облачен софтуер, системи за интегриране на всички дейности по управление на човешките ресурси, гъвкав работен ден и работна седмица, финансови инвестиции в обучение, квалификация и преквалификация на човешките ресурси, акцентиране върху способните служители.

JEL Класификатор: G35; M12.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БАЛКАНСКИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ

    Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога и Унгария. Балканите, благодарение на своето местоположение, са били място на сблъсък интересите на големите сили – ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

    В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се ...

  • КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

    Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е ...