АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ ПАЗАР

Автори

Ключови думи
банкова система в България, рентабилност, индекс Херфиндал-Хиршман.

Резюме
Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип, анализирането на тяхната дейност посредством количествените измерители предоставя широка информационна ценност за всяка една заинтересована сфера.

Настоящата статия анализира числовите стойности на растежа на данни на ключовите банкови измерители. Основен извод от настоящата работа е, че банковата система в България е в състояние на неконцентрирана индустрия и е налична възможност за реализиране целите на прилежащите в системата банки, както и е налице лоялна конкуренция, позволяваща ефективната дейност на банките от трите групи, без да имат помежду си негативно влияние. Конкуренцията между тях действа стимулиращо, в рамките на което клиентите имат възможността за избор от високо качество.

JEL Класификатор: G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БИЗНЕС МОДЕЛИ И ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРИХОДИ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

    Електронната търговия играе все по-важна роля в съвременната икономика и се превръща във все по-доминантен дистрибутивен канал, особено в условия на пандемия. С цел по-комплексно изследване и цялостно разбиране на съвременната електронна търговия настоящата статия цели изясняване на приложимите и специфичните само за нея бизнес модели за ...

  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ЕКИПИ

    В статията са изяснени някои същностни аспекти на проектните екипи и характеристики на тяхната ефективност. Разгледани са основни фактори, влияещи върху проектната ефективност, с акцент върху ръководителя и членовете на екипа. Представени са ключови модели, свързани с проектната екипна ефективност, на чиято основа са формулирани съответни ...

  • КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат общозастрахователните компании, лицензирани от Комисията за финансов надзор в България, и сключените договори по обществени ...