ПОСТИЖЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ В УЧИЛИЩАТА

Автори

Ключови думи
финансова грамотност, финансово образование.

Резюме
На преден план в настоящото изследване са проучването и установяването на постиженията и добрите практики в областта на образованието по финансова грамотност в училищата в Европейския съюз от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на съществуващите ресурси в България, на учебните програми, практики и начини за въвеждане на нови по-ефективни образователни модели в българските училища.

Най-важните характеристики на настоящото изследване могат да се системати-зират в следните направления:

• Реализиране на проучване и анализ на особено актуален и значим проблем за България и региона, защото придобиването на знания и умения, свързани с финансовата грамотност, ще става все по-необходимо и важно за бъдещето.

• Чрез събраните данни се очертават насоките за устойчива промяна и мащаб на интервенциите в системата на училищното образование в България и предполагат не-обходимостта от засилване на националните политики за финансова грамотност, включително и чрез разработване на дигитални инструменти за постигане на индивидуална финансова устойчивост.

Основните резултати от проучването разкриват перспективите и доказват необходимостта от повече, разнообразни и иновативни интервенции и ресурси в областта на обучението по финансова грамотност в училищата при подбиране на най-подходящите и достъпни за тази цел инструменти и механизми.

Резултатите от изследването са ориентир за програмите по финансова грамотност, преподавани в учебните заведения, които би следвало да способстват за бъдещата практическа и житейска реализация на младите хора.

JEL Класификатор: G530.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

    В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се ...

  • БАЛКАНСКИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ И БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ

    Балканският полуостров е една от невралгичните и взривоопасни точки на света. В по-широк пространствен смисъл за региона често се използва понятието Югоизточна Ев-ропа, като се включват и Кипър, Турция, Молдова, Румъния, а понякога и Унгария. Балканите, благодарение на своето местоположение, са били място на сблъсък интересите на големите сили – ...

  • НИЪРШОРИНГЪТ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

    Постоянният конкурентен натиск, увеличаването на цените на суровините и нарастващите производствени разходи, проблемите в международните вериги на доставки изправят компаниите от различни индустрии пред допълнителни предизвикателства и са причина, много от тях да се насочат към релокация на производството. Все по-често навлиза понятието ниършоринг ...