ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ И КРИЗАТА COVID-19

Автори

Ключови думи
туризъм, пандемията от COVID-19, икономика, криза.

Резюме
В настоящата статия се разглежда влиянието на разразилата се през 2020 година пан-демия от COVID-19 върху сектора туризъм. И тъй като туризмът е един от основните стълбове на икономиката в България, коронавирус кризата му се отразява в много отношения. Безпрецедентно е отражението на последиците от различните вълни на разпространението на опасния вирус върху организираните туристически пътувания, хотелиерството, ресторантьорството и изобщо върху туризма в България като цяло. Икономическите ефекти са неизмерими на фона на задълбочаващата се криза. В тази връзка България спешно се нуждае от инициативна стратегия, лежаща върху анализ и данни за оценка на въздействията от пандемията върху туристическия сектор, за да се използва възможността за икономическо възстановяване, устойчивост и стабилност както в разглеждания сектор, така и в националната икономика.

JEL Класификатор: Е6 I18, I15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЯ

    В тази статия ще се обърне сериозно внимание на възможностите и на приоритетите при създаването на ред в медийното пространство в Република Северна Македония. Нуждата от развитието на медийния плурализъм е безспорна. Разбира се, тази разработка ще се занимава и с фалшиви новини, проблем, който изглежда глобален, и пред който са изправени всички ...

  • ПРЕДПОСТАВКИ И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА СТРЕС ТЕСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

    Настоящата студия изследва теоретичното развитие на методите, моделите и инстру-ментите за провеждане на стрес тест при анализ на устойчивостта на финансовата система и на публичните финанси. Проследява се тяхното зараждане в началото на 90-те години на ХХ век, първоначално насочени към надзора върху финансовите институции, а впоследствие ...

  • АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ ПАЗАР

    Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип, анализирането на тяхната дейност посредством количествените измерители предоставя широка информационна ценност за всяка ...