ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ И КРИЗАТА COVID-19

Автори

Ключови думи
туризъм, пандемията от COVID-19, икономика, криза.

Резюме
В настоящата статия се разглежда влиянието на разразилата се през 2020 година пан-демия от COVID-19 върху сектора туризъм. И тъй като туризмът е един от основните стълбове на икономиката в България, коронавирус кризата му се отразява в много отношения. Безпрецедентно е отражението на последиците от различните вълни на разпространението на опасния вирус върху организираните туристически пътувания, хотелиерството, ресторантьорството и изобщо върху туризма в България като цяло. Икономическите ефекти са неизмерими на фона на задълбочаващата се криза. В тази връзка България спешно се нуждае от инициативна стратегия, лежаща върху анализ и данни за оценка на въздействията от пандемията върху туристическия сектор, за да се използва възможността за икономическо възстановяване, устойчивост и стабилност както в разглеждания сектор, така и в националната икономика.

JEL Класификатор: Е6 I18, I15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОТРЕБНОСТ ОТ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

    Настоящото изследване анализира икономическата и фискалната политика на държавата като инструмент за определяне на макроикономическите пропорции. Обследват се реформите в данъчната система и функцията им за насърчаването на чуждестранните инвестиции, икономическия растеж и заетостта в България. Акцентира се върху необходимите промени, които да ...

  • КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

    Кариерното развитие винаги е била актуална тема за обществото. Измерителите за успешна кариера могат да са различни и често да се променят в зависимост от социалните норми. Въпреки това търсенето на възможност за лична реализация и проява на таланта и възможностите е непреходна необходимост на активните хора. Най-често развитието на кариерата е ...

  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

    Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на ...