THE IMPACT OF FINANCIAL EDUCATION PROGRAMMES IN ISRAEL AND THE FAMILY DISCUSSION ON FINANCIAL MATTERS ON THE BEHAVIOUR OF YOUTH

Автори

Ключови думи
personal finance, financial literacy in Israel, financial education programmes.

Резюме
This study contributes to understanding the degree of impact and effectiveness of financial education curricula in Israeli schools, on the financial knowledge, attitudes, and economic behaviour of high school students.

An analysis of the findings shows that no significant difference has been found in the scores in the areas of financial knowledge, attitudes, and economic behavior, between students who participated in the financial education programme and students who did not participate at all.

The article also examines the degree of involvement of students in the day-to-day financial decisions of their families, and the importance and willingness of high school students to consult with professionals, and relatives in financial matters. The findings of the study indicate that there haven been significant difference in the scores obtained by students who participated in the financial education programme compared to students who did not participate, in everything related to the financial knowledge, attitudes and economic behavior presented by the students. Additional research findings suggest that respondents' attitudes regarding their preferences in consultation with professionals and family members are positive, but not to a large or satisfactory extent. The findings indicate that the degree of students’ involvement in the financial decisions that occur daily in a family is low and the standard deviation is large. This finding may indicate that some students are significantly involved in household financial decisions compared to others, who are hardly involved at all.

One of the conclusions drawn from these findings is that financial education programmes in schools in Israel should incorporate the content, learning, and involvement of parents in the school financial education curriculum. The financial education programe should encourage students to talk a lot and consult with their parents about the day-to-day financial matters that concern them. Parents, for their part, need to involve their children more in the financial decisions made in running a household.

JEL Класификатор: D1, D14,
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

    Устойчивото развитие, разбирано като начина на реакция на потребностите на сегашните поколения, без да се ограничават възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения, представлява балансирано взаимодействие между компонентите обкръжаваща среда, социална справедливост и отговорност и зелена икономика. В настоящата статия се ...

  • СТРУКТУРНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ И ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (2010 – 2020)

    Настоящото научно изследване е насочено към установяване степента на диспропорции в динамиката и структурните различия между инвестиционните потоци от преки чуждестранни и от вътрешни инвестиции по години и по отрасли в България за перио-да 2010 – 2020 г. На основата на сравнителен анализ е установено, че средногодишният прираст на ПЧИ е с ...

  • КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат общозастрахователните компании, лицензирани от Комисията за финансов надзор в България, и сключените договори по обществени ...