СТРУКТУРНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ И ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (2010 – 2020)

Автори

Ключови думи
преки чуждестранни инвестиции, вътрешни инвестиции, коефициенти на абсолютните структурни изменения, интегрални индекси на структурни различия.

Резюме
Настоящото научно изследване е насочено към установяване степента на диспропорции в динамиката и структурните различия между инвестиционните потоци от преки чуждестранни и от вътрешни инвестиции по години и по отрасли в България за перио-да 2010 – 2020 г. На основата на сравнителен анализ е установено, че средногодишният прираст на ПЧИ е с по-ниски стойности от този на вътрешните инвестиции. Установено е, че ПЧИ са с незначителни структурни колебания през годините, докато в от-раслов разрез вътрешните инвестиции по отрасли демонстрират по-сериозни структурни различия в сравнение с ПЧИ. Установените диспропорции биха могли да се възприемат като оценка на предпочитанията на чуждестранните и на местните инвеститори към определени отрасли от икономиката на България, формирани от спецификата на бизнес–средата в България за анализирания период.

JEL Класификатор: E22, F14, F41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

    Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

    В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕНЗИВНОСТТА НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА РАЗВИТИЕТО НА TEN-T

    В настоящата статия се поставя фокус върху проблема за нарастващата интензивност от автомобилен трафик в България, породен от осигуряването на европейската транспортна мрежа (TEN-T) за вътрешен и международен транспорт. Класическото разбиране за транспортната инфраструктура в 21 век търпи своето развитие поради изпреварващото нарастване на броя ...