ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ В ПРОЕКТНИ ЕКИПИ

Автори

Ключови думи
: гъвкаво управление, мигриране към гъвкаво управление, IT проекти.

Резюме
Целта на публикацията е да се изследват предизвикателствата пред въвеждането на гъвкав подход за управление на проекти и да се проследи емпирично неговия принос за подобряване продуктивността на проектните екипи. Емпирично е изследван ефектът от трансфера към гъвкаво управление в IT отдела на голяма ритейл компания, прове-дено в два етапа – преди и след въвеждането гъвкавия на подход. Като субективен критерий за оценка е използвана удовлетвореността на екипите от промяна на модела на работа. Обективен критерий е времето за изпълнение на сравними дейности преди и след въвеждане на гъвкавата методология. Резултатите показват недвусмислено пре-димствата на гъвкавия подход пред традиционния

JEL Класификатор: M15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19

    Пандемията Ковид-19 повлия световната икономика и не остави изолирана нито една страна. Ролята на държавата и публичния сектор в условията на подобни извънредни обстоятелства (войни, пандемии, бедствия) се предопределя от икономическите й функции, и вчастност – запазване стопанската активност на стабилно ниво, която се потвърждава в исторически ...

  • СЪЩНОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ

    В повечето страни петролните продукти са жизнената сила на икономиката. Петролът е неразделна част от ежедневния живот. Правителствата са разработили различни данъци върху горивата, които финансират основните услуги на държавата в полза на гражданите. В много случаи тези данъци представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. В ...

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ И ОТЧИТАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата работа има за цел да разгледа характеристиките на ревизионния акт като основен юридически факт в данъчното облагане, като посочи значението му за еднаквото прилагане на данъчните закони спрямо всички данъчни субекти, а така също и за борбата с икономиката в сянка. В резултат аргументирано се потвърждава ефективността на ревизионните ...