ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Автори

Ключови думи
енергийна сигурност, енергийна политика, енергийни решения, предлагане и търсене на глобална енергия и електроенергия.

Резюме
Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че „зелената сделка“ и преходът към нисковъглеродна енергетика са най-голямото регулаторно предизвикателство пред ЕС и България през първата половина на XXI век, но те имат за своя основа решения и политики, обосновани още през първата декада на този век. Целта на изследването е да докажем, че чрез стратегически финансово-икономически решения и европейска политика за инвестиции в енергийна ефективност и пазарна диверсификация на до¬ставките е възможно, ЕС и България да могат да изграждат енергийната си политика и сигурност само на базата на дългосрочни стратегически решения. Изследователските задачи на студията включват следните насоки. Първо, преглед на основополагащите дискусии за общата европейска енергийна политика, формиращи днешното енергийно статукво в ЕС. Второ, извършване на теоретичен обзор на понятието „енергийна сигурност“. Трето, преглед и преоценка на концепциите за енергийна сигурност чрез интегриране на международните отношения и технологичните фактори. Четвърто, дебатиране на енергийната политика като отговорност на Европейската комисия, адресираща предизвикателствата на 21-ви век. В резултат на анализа се дават препоръки, България да насочи своите усилия към диверсификация на източниците на енергия, да бъдат насочени усилия в спестяването на енергия и увеличаване дела на възобновяемите източници, както и към изгражденето на АЕЦ „Белене”.

JEL Класификатор: F02, F51, N70, Q20, Q30 Q32, Q34.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 29
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

    Настоящото изследване цели да осъществи широкообхватен, но в същото време числово и аналитично синтезиран анализ на изпълнението на проекти с европейско финансиране в Северозападния район за планиране. Анализират се количествените измерители на финансиранията в района – договори, бенефициенти, безвъзмездна финансова помощ, стойност на ...

  • АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗМЕРИТЕЛИ В БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ ПАЗАР

    Банковият пазар има ключово значение в икономиката. Чрез своята преразпределител-на и акумулационна дейност банките са водещ фактор във финансовата сфера на всяка една страна. В случай, че икономиката на страната е с отворен тип, анализирането на тяхната дейност посредством количествените измерители предоставя широка информационна ценност за всяка ...

  • УСТОЙЧИВОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

    Замърсяването на околната страна, деградацията на общества и икономическа нестабилност, значително популярни теми през последните няколко десетилетия, са заплаха за съществуването както на предприятия, така и на човечеството. Като водеща сила в световната икономика, предприятията от всякакви размери, трябва да предприемат действия за стабилизиране ...