ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

Автори

Ключови думи
енергийна сигурност, енергийна политика, енергийни решения, предлагане и търсене на глобална енергия и електроенергия.

Резюме
Oбект на настоящата студия е енергийната политика като основа на енергийната сигурност, а неин предмет – оценката на енергийната политика на ЕС в началото на XXI в. и ролята й на потенциален генератор на енергийната криза с борсовите цени на електрическата енергия от 2021 година. Работната хипотеза на студията се базира върху разбирането, че „зелената сделка“ и преходът към нисковъглеродна енергетика са най-голямото регулаторно предизвикателство пред ЕС и България през първата половина на XXI век, но те имат за своя основа решения и политики, обосновани още през първата декада на този век. Целта на изследването е да докажем, че чрез стратегически финансово-икономически решения и европейска политика за инвестиции в енергийна ефективност и пазарна диверсификация на до¬ставките е възможно, ЕС и България да могат да изграждат енергийната си политика и сигурност само на базата на дългосрочни стратегически решения. Изследователските задачи на студията включват следните насоки. Първо, преглед на основополагащите дискусии за общата европейска енергийна политика, формиращи днешното енергийно статукво в ЕС. Второ, извършване на теоретичен обзор на понятието „енергийна сигурност“. Трето, преглед и преоценка на концепциите за енергийна сигурност чрез интегриране на международните отношения и технологичните фактори. Четвърто, дебатиране на енергийната политика като отговорност на Европейската комисия, адресираща предизвикателствата на 21-ви век. В резултат на анализа се дават препоръки, България да насочи своите усилия към диверсификация на източниците на енергия, да бъдат насочени усилия в спестяването на енергия и увеличаване дела на възобновяемите източници, както и към изгражденето на АЕЦ „Белене”.

JEL Класификатор: F02, F51, N70, Q20, Q30 Q32, Q34.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 29
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат общозастрахователните компании, лицензирани от Комисията за финансов надзор в България, и сключените договори по обществени ...

  • ГЕНЕЗИС И ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТА НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

    В изследването са засегнати въпросите, свързани с развитието на ревеню мениджмънта в сферата на услугите, и по-специално тези, отнасящи се до предизвикателствата и възможностите, които предлага в ресторантьорския бизнес. Представени са и някои от основните тенденции в развитието. Подпомагайки глобализацията и ускоряването на информационния обмен, ...

  • СЪЩНОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ

    В повечето страни петролните продукти са жизнената сила на икономиката. Петролът е неразделна част от ежедневния живот. Правителствата са разработили различни данъци върху горивата, които финансират основните услуги на държавата в полза на гражданите. В много случаи тези данъци представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. В ...