СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ВЪЗМОЖНИ ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ОСНОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ

Автори

Ключови думи
образование, образователна система, образователни институции, образователни стратегии.

Резюме
В съвременните условия на глобализация, динамични промени и икономика, базирана на знанието, образованието е основополагащ фактор за изграждане на личности с ясно заявени граждански позиции и конкурентни предимства на пазара на труда, където качеството има все по-голямо значение. В статията са разгледани основните дейности на министерството, свързани със създаване на нов образователен модел, фокусиран върху образователните потребности на отделната личност и осигуряване на качествено образование, което да гарантира бъдеща професионална реализация. Акцентира се върху съчетаването на традиционните похвати с адаптиращи се към промяната подходи и инструменти, измествайки фокуса от централизирана към децентрализирана обра-зователна политика, която да даде възможност на всеки да участва в образователния процес и да придобие личностни и професионални компетенции, необходими за успешната реализация. Изясняват се приоритетните области, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България през следващите десет години.

JEL Класификатор: O10, O35, O43, O44, I20, I28.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

    В статията са представени въпросите, свързани с онлайн комуникациите в туристическия бизнес. Днес всяка организация, независимо от дейността и големината си, осъзнава ключовата роля, която информационните и комуникационните решения имат за конкурентостта, ефективността, растежа и развитието й. В условията на съвремен-ния бизнес, за да се ...

  • АНАЛИЗ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

    В изследването са характеризирани основни понятия, свързани с логистиката, транс-порта като цяло, като конкретиката попада върху товарния автомобилен транспорт, вследствие на което е разкрита двойствената природа – макроикономическа и микроикономическа, и важността му като водещ елемент при осъществяване на връзките във веригите за доставки между ...

  • КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване степента на концентрация на общозастрахователните компании в България за сектор обществени поръчки за периода 2020 – 2021 г. В обхвата на изследването попадат общозастрахователните компании, лицензирани от Комисията за финансов надзор в България, и сключените договори по обществени ...