ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСТРОЙСТВЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НА ПРИМЕРА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ)

Автори

Ключови думи
устройствени политики, устройствени мероприятия, земеделски земи, аграрен сектор, устойчиво развитие.

Резюме
Ефективното провеждане на устройствената политика в нейното видово разнообразие има пряко отношение и пряка връзка с очакваните крайни резултати, осигуряващи устойчивост в развитието на всички сектори в икономиката, в това число и на аграрния сектор. ,,Една от целите на Европейската селскостопанска политика е свързана с устойчиво управление на земеделските земи ...“ ( Николова, М., 2019).

Разновидностите на устройствената политика в аграрния сектор и тук отразяват в тяхното разнообразие потребностите на сектора от условия, в това число устройствени, с оглед устойчивото му развитие.

Тези условия се обезпечават чрез осъществяване на устройствени мероприятия в земеделските земи.

В разработката се разглеждат някои акценти в устройствената политика в аграрния сектор на Република България и съпътстващите тази политика проблеми, като се използват резултати от авторско емпирично изследване, които да-ват основание за съответните изводи и препоръки.

JEL Класификатор: Q1; Q150.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЛОЯЛНОСТТА

    Посветена на теоретичното познание, настоящата разработка засяга изясняване на произхода и същността на феномена „лоялност“ като маркетингов проблем. Синтезирани са основните дефиниционни и класификационни различия при ин-корпорирането на понятието „лоялност“ в маркетинговата теория и управленс-ката практика. Стъпвайки на тях, е изведена ...

  • ПРОБЛЕМИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛАСТИ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ДОЛЕН ДУНАВ

    В статията е направен сравнителен анализ на заетостта и безработицата в българските области по течението на Долен Дунав ‒ Велико Търново, Русе, Силистра. Изследването има за цел да идентифицира проблемите, свързани с анализи-раните величини, както и да потърси подходящите мерки за увеличаване на заетостта или създаване на устойчиви ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА – АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ПОЗИЦИЯТА Й В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

    В настоящата разработка определяме ЕЦБ като водеща институционална финансово-структурна единица на ЕС. Разглеждаме връзките на ЕЦБ с останалите органи на ЕС и тенденциите в операциите на банката, които оказват влияние върху нейните балансови позиции. Ролята на ЕЦБ в ЕС е свързана с ангажирането на банката в осигуряване стабилността на ЕС и на ...